Wydział Ekonomii
i Finansów

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się  przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka, którego ojcem jest student.

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić w USOSweb UwB z załącznikami, a następnie należy złożyć g o w wersji papierowej nie później niż 3 miesiące od zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji materialnej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie (śmierć lub narodziny) albo wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałą sytuację, w związku z którą student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje w przypadku stałej, trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku zapoznaj się z zasadami przyznania stypendium socjalnego.