Wydział Ekonomii
i Finansów


Zakres obowiązków i kompetencji Opiekuna roku akademickiego na Wydziale Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu w Białymstoku

 

Opiekun roku jest powołany przez Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów na cały cykl kształcenia spośród nauczycieli akademickich Wydziału. Pełnienie funkcji opiekuna roku jest brane pod uwagę podczas oceny okresowej nauczyciela akademickiego, w części dotyczącej działalności organizacyjnej.

 

Zakres obowiązków i kompetencji:

 1. Opiekun roku reprezentuje studentów danego cyklu kształcenia, wspierając ich w wyrażaniu opinii oraz formułowaniu wniosków w kwestiach związanych z organizacją procesu dydaktycznego.
 2. Opiekun roku współpracuje z władzami dziekańskimi i pracownikiem dziekanatu odpowiedzialnym za dany kierunek studiów w sprawach studentów danego cyklu kształcenia.
 3. Opiekun roku jest zobowiązany do zorganizowania zebrania informacyjnego dla studentów I roku rozpoczynających studia.
 4. Opiekun roku zapoznaje studentów ze strukturą i funkcjonowaniem Uczelni i Wydziału, Regulaminem studiów i innymi ważnymi aktami prawnymi władz Uczelni i Wydziału dotyczącymi przebiegu studiów.
 5. Opiekun roku przekazuje studentom podstawowe informacje na temat organizacji roku akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej.
 6. Opiekun roku współorganizuje uroczystości wydziałowe oraz uczestniczy w nich wraz ze studentami.
 7. Opiekun roku reprezentuje studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami Wydziału.
 8. Opiekun roku informuje studentów o podstawowych zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy.
 9. Opiekun roku może brać udział, w charakterze obserwatora, w egzaminach komisyjnych na wniosek zainteresowanego studenta.
 10. Opiekun roku udziela wsparcia w znalezieniu obrońcy w przypadku wszczęcia wobec studenta postępowania dyscyplinarnego.
 11. Opiekun roku wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku akademickim, inspiruje i koordynuje aktywność społeczną studentów na rzecz Uniwersytetu, Wydziału i lokalnego środowiska oraz współdziała w tym zakresie z organami samorządu studenckiego i organizacjami studenckimi działającymi w Uniwersytecie.

 

Opiekunowi roku może zostać powierzone wykonanie innych prac zleconych przez władze dziekańskie, które dotyczą studentów nad którymi sprawuje opiekę.