Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy i obejmuje realizację zadań mających na celu zapewnienie założeń Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Jest on realizowany w następujących obszarach:

  1. Monitorowanie kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami (doktorantami);
  2. Monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia;
  3. Ocena jakości zajęć dydaktycznych na podstawie hospitacji zajęć oraz ankietowania studentów (doktorantów) i uczestników studiów podyplomowych;
  4. Monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów;
  5. Monitorowanie wsparcia studentów (doktorantów) w procesie uczenia się;
  6. Monitorowanie mobilności studentów (doktorantów) oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia;
  7. Uzyskiwanie opinii absolwentów Uczelni o przebiegu odbytych studiów;
  8. Monitorowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów;
  9. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów.