Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

XXII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac: mag­is­ter­s­kich i dok­tors­kich. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem Konkursu jest: zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej, ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedz­i­nach, wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2019 i 2020, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień dok­tora (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
  • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
  • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
  • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy).

Zgłoszenia pracy mag­is­ter­skiej do konkursu dokonuje pro­mo­tor (for­mu­larz zgłoszenia pracy do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl).

Zgłosze­nie pracy do konkursu wymaga przesłania:

  • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
  •  kopii opinii recen­zen­tów pracy,
  • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
  • danych kon­tak­towych autora pracy (adres do kore­spon­dencji, tele­fon komórkowy, adres mailowy).

XXII edy­cję konkursu dofi­nan­sowano z pro­gramu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie  do 5 października 2020 r. (decy­duje data stem­pla pocz­towego).
Zgłosze­nia należy kierować na adres: Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, ul. Bel­lot­tiego 3b; 01–022 Warszawa z dopiskiem na kop­er­cie „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie”.
Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronie www.ipiss.com.pl oraz pod numerami tele­fonu (22) 53 67 537 (wtorki), (22) 53 67 511, 694 319 258 lub  lub e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl..

Prosimy o zapoz­nanie się z nowym reg­u­laminem konkursu.

źródło:https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxii


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia pracy magisterskiej

Formularz zgłoszenia pracy doktorskiej

Ulotka

Zaproszenie do konkursu

Regulamin konkursu