Wydział Ekonomii
i Finansów

III. WYDANIE DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

  1. Absolwent po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom z oceną końcową obliczoną zgodnie z § 46 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Dyplomy wydawane są w terminie 30 dni od terminu obrony we właściwym Dziekanacie Wydziału, w dniach i godzinach pracy Dziekanatu.
  3. W przypadku planowania odbioru Dziekanat zaleca wcześniejsze telefoniczne sprawdzenie dostępności dyplomu gotowego do odbioru.
  4. Odbiór dyplomu przez osoby upoważnione jest możliwy wyłącznie na podstawie jednorazowego notarialnego upoważnienia (np. w sytuacji gdy absolwent przebywa za granicą i upoważni do odbioru dyplomu kogoś z krewnych).