Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Uzyskiwanie opinii odbywa się w drodze badań ankietowych zawierających informacje dotyczące: programu studiów, kadry dydaktycznej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektów uczenia się. Badania ankietowe przeprowadzane są przez Wydział. Ankiety są dobrowolne i mają charakter anonimowy.

Adresatami badania są absolwenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Akcja informacyjna prowadzona jest w szczególności wśród studentów 3 roku studiów I stopnia oraz studentów 2 roku studiów II stopnia.