Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Stypendia 2019/2020

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WEiF UwB  po otrzymaniu pisma Prorektora ds. nauki poniżej prezentuje informacje o  możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz ograniczonym terminem składania wniosków ze względu na okres świąteczny (17.12.2019r.)

Prorektor do spraw nauki, informuję że wyżej wymienione wnioski mogą złożyć osoby, które spełnią określone warunki.

Pierwszym z warunków, wynikającym bezpośrednio z ogłoszenia naboru wniosków i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297) jest wymóg posiadania statusu młodego naukowca w dniu przyznania stypendium. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:-jest doktorantem lub nauczycielem akademickim –i nie posiada stopnia doktora albo-posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Drugim warunkiem jest posiadanie przez młodego naukowca znaczących osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe wymienione rozporządzeniu MNiSW. Złożone mogą być jedynie wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.


Trzecim warunkiem jest uzyskanie przez kandydatkę/ta do stypendium pisemnej rekomendacji Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu, w którym jest zatrudniona/y lub w którym uczestniczy w studiach doktoranckich. Rekomendacja musi uwzględniać wymagania wskazane powyżej, które wynikają z zapisów rozporządzenia MNiSW.

 

Obsługę administracyjną procesu składania wniosków prowadzi Dział Nauki UwB, w celu zapewnienia prawidłowości procesu aplikacji o stypendium.

 

 


 

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1

 

Stypendia w ramach NCN

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf