Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności
 

2022/2023

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.08.2017r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
 • Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Wytyczne:  

 1. Stypendium doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2017 r. poz. Poz. 1696) może być przyznane:
 • na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
 • na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który:
 • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
 • wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
 • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 • 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa wniosek do Rektora, Wykaz Osiągnięć Doktoranta (Załącznik nr 1A) oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
 • 3. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Finansów UwB sporządza listę (łączną dla wszystkich roczników) według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i opiniuje do Rektora doktorantów do przyznania stypendium (w ramach przyznanej Wydziałowi liczby stypendiów).

 Dokumentacja:

 

KOMUNIKAT nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
w sprawie wykości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktorankich dla stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

 

Termin składania wniosków: 15.10.2022 r. *

 • w piątek sekretariat pracuje do godziny 14.00;
 • z uwagi na to, że sekretariat nie pracuje w soboty, wnioski będą przyjmowane jeszcze w poniedziałek w godzinach 09.00-11.00 i 13.30-15.00