Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Studenckie Forum Busniess Centre Club

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63


kontakt:

 

michal17@poczta.onet.eu

media społecznościowe:

Facebook

Linkedin

 

Opiekun koła naukowego

Łukasz Szczubełek

 

Przewodniczący koła naukowego

Łukasz Szczubełek

 

Opis działalności koła naukowego

Studenckie Forum Business Centre Club działa na Wydziale Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od 2003 roku. Celami działalności są:

-     promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki,

-     promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

-     upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości,

-     upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji a także działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-     promowanie szeroko pojętej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

-     promocja idei i organizacji wolontariatu.

SFBCC realizuje cele poprzez:

-    prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

-    prowadzenie doradztwa w szczególności prawnego, gospodarczego, handlowego dla wszelkich podmiotów prawa,

-    rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

-    działalność edukacyjną w szczególności organizowanie szkoleń, targów, konferencji, seminariów,

-    działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów,

-    działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz,

-    współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania,

-    kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji.

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja cyklicznych wydarzeń takich jak: „Festiwal BOSS”, „Inteligencja Finansowa”, „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”, „We Do It”, „Przedsiębiorcza Kobieta”, „Biznes po Męsku”. Współpraca z Sławomirem Mentzentem, Tomaszem Kamelem, Jakubem Mościckim, Sebastianem Koliszem, Marcinem Osmanem, Kamilem Cebulskim.

Organizacja stoisk promocyjnych i wydarzeń na Wydziale Ekonomii i Finansów.

W roku akademickim 2021/2022 zorganizowano:

  • szkolenie nt. „Negocjacje w biznesie i życiu prywatnym” – 22 styczeń 2022 r.
  • konferencję internetową nt. „Inteligencja finansowa” – 20 kwietnia 2022 r.
  • wydarzenie „Przedsiębiorcza Kobieta” - 11 czerwca 2022 r. 

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Forum Business Centre Club zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!