Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Staże naukowe doktorantów na WEiF UwB

Staże naukowe są jedną z form wspomagania rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji doktorantów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB.

Przez staż naukowy rozumie się staż odbywany w celu prowadzenia badań naukowych lub uzyskania wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych.

Podstawowe informacje dotyczące staży naukowych doktorantów na WEiF UwB

 1. O staż naukowy może ubiegać się każdy doktorant/uczestnik studiów doktoranckich WEiF UwB.
 2. Staż może odbywać się w jednostkach naukowych uczelni lub w instytucjach branżowych.
 3. Celem stażu jest prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych, pracach badawczo-rozwojowych we współpracy z naukowcami Uniwersytetu (lub innej jednostki naukowej), pozyskanie informacji/danych, w związku z prowadzeniem badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze tematycznym związanym z rozprawą doktorską.
 4. Temat stażu musi być zgodny z obszarem badawczym podjętym przez doktoranta
  w rozprawie doktorskiej – powinno być to potwierdzone przez promotora pracy.
 5. Osoba realizująca staż jest zobowiązana złożyć sprawozdanie z realizacji stażu
  w terminie nie później niż 3 m-ce od zakończenia stażu lub do końca danego roku akademickiego. W przypadku staży dłuższych mogą być wymagane również sprawozdania międzyokresowe.
 6. Na podstawie złożonych sprawozdań ocenia się zasadność odbycia stażu oraz celowość realizacji kolejnych staży.

Doktoranci zakwalifikowani do udziału w stażach naukowych proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do Sekretariatu Studiów Doktoranckich następujących dokumentów:

PRZED WYJAZDEM NA STAŻ:

 • Deklarację uczestnictwa w stażu
 • Informacja opiekuna/promotora o celowości realizacji stażu i spodziewanych jego efektach
 • Program stażu UwB
 • Informacja doktoranta o źródłach finansowania stażu

 

PO ZAKOŃCZENIU STAŻU

 • Sprawozdanie z realizacji stażu wraz z opisem uzyskanych efektów. W sprawozdaniu należy odnieść się do założonych celów przedstawionych w programie stażu oraz wymienić i udokumentować efekty stażu np. publikacje, wystąpienia na konferencjach oraz etapy realizacji rozprawy doktorskiej (potwierdzone przez opiekuna/promotora)
 • Certyfikat (w przypadku jednostki naukowej/badawczej)
 • Opinia pracodawcy/instytucji przyjmującej na staż w sprawie realizacji stażu przez Doktoranta

Tylko te staże, które zostaną udokumentowane w powyższy sposób, mogą być podstawą ubiegania się o punkty we wnioskach stypendialnych.

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED WYJAZDEM NA STAŻ:

Staż deklaracja_przedsiębiorstwo

Staż deklaracja_Uczelnia

Infromacja Opiekuna

Program stażu naukowego_wersja angielski

Program stażu naukowego druk

Informacja o finansowaniu stażu

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PO ZAKOŃCZENIU STAŻU:

 • Sprawozdanie z realizacji stażu wraz z opisem uzyskanych efektów. W sprawozdaniu należy odnieść się do założonych celów przedstawionych w programie stażu oraz wymienić i udokumentować efekty stażu np. publikacje, wystąpienia na konferencjach oraz etapy realizacji rozprawy doktorskiej (potwierdzone przez opiekuna/promotora)
 • Certyfikat (w przypadku jednostki naukowej/badawczej)
 • Opinia pracodawcy/instytucji przyjmującej na staż w sprawie realizacji stażu przez Doktoranta

 

Przykładowe staże do realizacji przez doktorantów

STAŻE NAUKOWE Z NCN 

ETIUDA

Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową.
Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć wszczęty przewód doktorski. Możliwe jest także zobowiązanie się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku (nabór wniosków co roku do 15 grudnia).

W ramach przyznanego stypendium trzeba wyjechać na zagraniczny staż, który musi trwać od 3 do 6 miesięcy. W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie, która skorygowana jest o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach. Wskaźnik ten podawany jest przez NCN w ogłoszeniu o konkursie.

Stypendysta otrzymuje finansowanie podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł
w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż. 

STAŻE NAUKOWE MNiSW

MOBILNOŚĆ PLUS (https://www.gov.pl/web/nauka/mobilnosc-plus)

Wspólny konkurs dla doktorantów i młodych doktorów organizuje natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach zgłaszanego projektu staż w zagranicznym ośrodku może trwać od 16 do 36 miesięcy.

W ramach wniosków, które uzyskają dofinansowanie przyznawane jest wynagrodzenie w formie ryczałtu m.in.:

 • w wysokości 10000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości 1000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

 

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej NAWA. LINK: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej

 

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin; e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46 

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko; e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 85