Wydział Ekonomii
i Finansów

Stawki stypendiów są ustalane zgodnie z harmonogramem na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r.

W roku akademickim 2022/2023 stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora

przyznaje się na okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr przez okres do 5 miesięcy.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1050 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 
do   600,99 zł 1000
601,00 zł   -   1050,00zł 900

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego

Przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 600,99 zł

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 
zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim 100
zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
120
(100 student + 20 małżonek/dziecko)

  

Miesięczne stawki stypendium Rektora
Rok studiów

Wysokość stypendium
[zł/m-c]

I rok studiów I stopnia

(stypendium na podstawie uprawnień wynikających z § 22 ust. 3 Regulaminu)

1300

II - III rok studiów I stopnia

I - II rok studiów II stopnia

do 473,49 pkt 900
od 473,50 pkt 1300

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych - 800 zł/m-c

(niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi w roku ak. 2022/2023 - do 1000 zł.