Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Projekt „Start-Up Academy” realizowany jest przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz partnera: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.