Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się 3 lipca 2021 roku a skończy się 15 października 2021 roku. Zgodnie z założeniami studia będą trwały dwa semestry w roku akademickim 2021/2022. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc wynosi 30 osób (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów
https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2021_WEiF_BIIODO&kategoria=). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów (odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata). Dokumenty można dostarczyć osobiście do pokoju 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30) lub przesłać pocztą tradycyjną do Kierownika studiów:

Prof. zw. dr hab. Teresa Mróz
Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
pokój 229