Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny
w Jednostkach Sektora Publicznego
na rok akademicki 
2022/2023

 

Rekrutacja na edycję 2022/2023 do 14 października 2022 r.

 

Zastrzegamy możliwość zakończenia naboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku dostępnej pod linkiem: 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

2. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

3. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc

4. Warunkiem kwalifikacji jest dostarczenie po zakończeniu rekrutacji wymaganych dokumentów, tj.: podania (wydruk ze strony www IRK) oraz odpisu dyplomu. O terminie i formie dostarczenia dokumentów - w przypadku decyzji o kwalifikacji Kandydata na Studia Podyplomowe - Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo

 

Uwaga!

Honorujemy wszelkie formy dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego były Usługodawcą m.in. w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.

 

Cel studiów:

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego przygotowują Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełniają wiedzę osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką lub pracują w obszarze finansów i kontroli.

Słuchacze w trakcie zajęć – prowadzonych w głównej mierze przez doświadczonych audytorów wewnętrznych – nabywają niezbędną wiedzę i doskonalą umiejętności audytorskie, finansowe i kontrolne m.in. w zakresie niezależności operacyjnej i organizacyjnej, biegłości i należytej staranności zawodowej, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Słuchacze są zapoznawani z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy na stanowisku audytorskim, finansowym i kontrolnym, z jednej strony spełniającymi wymagania płynące z aktualnych regulacji prawnych i z drugiej – czerpiącymi z wiodących praktyk sektora publicznego i biznesu.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia angażują Słuchacza; są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

W roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Informujemy, że zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ww. przepisów prawnych uprawnione do prowadzenia audytu wewnętrznego są osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Więcej: Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego – sugerowany zakres tematyczny studiów

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

  • wymagań dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
  • metodyki audytu, w tym m.in. w oparciu o metody zwinne, Objective and Key Result, design thinking, narzędzia krytycznego myślenia oraz narzędzia analityczne, w tym ACL;
  • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego;
  • wyzwań związanych z audytem, finansami i kontrolą w sektorze publicznym w kontekście zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania nadużyciom i cyberbezpieczeństwa;
  • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
  • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Czesne:

Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 4 900,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

Opłata rekrutacyjna i opłata za wydanie świadectwa nie obowiązuje.

 

Terminy zjazdów:

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry. Przewidywane uruchomienie edycji 2021/2022 to przełom października i listopada br. W roku akademickim 2022/2023 Studia Podyplomowe będą realizowane w formie stacjonarnej.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się co drugi weekend.

Szczegółowy terminarz zjazdów i zajęć zostanie opublikowany w październiku br.

 

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne: