Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny
w Jednostkach Sektora Publicznego
na rok akademicki 2020/2021

Uwaga! Na zgłoszenia rekrutacyjne w bieżącym roku akademickim czekamy najpóźniej do 19 marca. Rekrutacja po tym terminie nie będzie dostępna.

 

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku dostępnej pod linkiem: 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2021_WEIF_SPRiAW&kategoria=

2. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

3. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc

4. Warunkiem kwalifikacji jest dostarczenie po zakończeniu rekrutacji wymaganych dokumentów, tj.: podania (wydruk ze strony www IRK) oraz odpisu dyplomu. O terminie i formie dostarczenia dokumentów - w przypadku decyzji o kwalifikacji Kandydata na Studia Podyplomowe - Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo

 

Uwaga!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania z dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy informujemy, że honorujemy wszelkie formy wsparcia. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego były Usługodawcą w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu, tj. w październiku 2020 r., również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.

 

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

  • wymagań dotyczących instytucji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
  • zarządzania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli;
  • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów;
  • aktualnych regulacji dotyczących kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania;
  • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

W roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Informujemy, że zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ww. przepisów prawnych uprawnione do prowadzenia audytu wewnętrznego są osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Więcej: Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego – sugerowany zakres tematyczny studiów

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
  • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Czesne:

Wysokość czesnego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 4 500,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

 

Terminy zjazdów:

Zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się co drugi weekend. Pierwszy semestr Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 rozpoczyna się w dniach 6-7 lutego 2021 r.

 

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne: