Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 Zapraszamy na 31. edycję Studiów Podyplomowych Menedżerskich 

 

 

Inauguracja roku akademickiego - 22.10.2022 r., godz. 9.00, sala 201

 

Zapisy na Studia Podyplomowe Menedżerskie odbywają się drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 W przypadku wyczerpania limitu miejsc zastrzegamy możliwość zakończenia naboru.

 

Link do rejestracji:

IRK - Studia Podyplomowe Menedżerskie

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UwB z dnia 23 kwietnia 2019 r. opłata za rekrutacyjna za studia podyplomowe nie jest pobierana

Opłata za studia: 3 900 zł (płatne w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 40 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - od 1 sierpnia 2022 r.  do 17 października 2022 r., pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
  • pocztą - na bieżąco, nie później niż do 17 października 2022 r., Wydział Ekonomii i Finansów UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

 Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 210 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl

 

 Obowiązujący regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku