Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz. / Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 2 3 4 5 6 7 8
1  Metody pozyskiwania i zarządzania informacją statystyczną  0300-SPS-1ZIS 3 Zal. 8   8
2 Podstawy SPSS-  przygotowanie danych na potrzeby analiz statystycznych  0300-SPS-1SDS 3 Zal. 8   8
3 Organizacja  badań statystycznych 0300-SPS-1OBS 2 Zal. 6   6
4 Analiza struktury  0300-SPS-1AST 5 Egz. 18 4 14
5 Analiza dynamiki 0300-SPS-1ADN 4 Zal. z oceną 12 4 8
6 Wnioskowanie statystyczne w praktyce 0300-SPS-1WSP 5 Egz. 18 4 14
7 Metoda reprezentatywna w badaniach społeczno-ekonomicznych  0300-SPS-1MRP 4 Zal. z oceną 12 4 8
8  Metodologiczne  aspekty badań ankietowych 0300-SPS-1PBA 4 Zal. z oceną 10 4 6
9 Narzędzia  informatyczne konstrukcji ankiet 0300-SPS-1NIA 2 Zal. 6   6
10 Analiza szeregów czasowych i prognozowanie  0300-SPS-1ASC 5 Egz. 18 4 14
11 Analiza współzależności 0300-SPS-1AWS 5 Egz. 18 4 14
12 Metody klasyfikacji i grupowania 0300-SPS-1MKG 5 Egz.  18 4 14
13 Analiza czynnikowa  0300-SPS-1ACN 3 Zal. z oceną 8 4 4
14 Modelowanie miękkie 0300-SPS-1MMK 5 Zal.z oceną 14 4 10
15 Środowisko do obliczeń statystycznych R 0300-SPS_1OSR 5 Zal. 20 4 16
               
               
               
OGÓŁEM   60   194 44 150
  1. INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Ekonomii i Zarządzania
  2. Nazwa studiów podyplomowych: Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych
  3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry
  4. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60
  5. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 194
  6. Program uchwalony na posiedzeniu RW 12.05.2017 r. obowiązuje od  roku akademickiego 2017/2018
  7. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Odniesienie do efektów kształcenia

Metody pozyskiwania i zarządzania informacją statystyczną

3

SP_ SAD_W01, SP_ SAD_W02, SP_ SAD_U01, SP_ SAD_U02, SP_ SAD_K01

Podstawy SPSS-  przygotowanie danych na potrzeby analiz statystycznych

3

SP_ SAD_W11, SAD_U13, SP_ SAD_K02

Organizacja badań statystycznych

2

SP_ SAD_W03, SP_ SAD_U03, SP_ SAD_U04, SP_ SAD_K01

Analiza struktury

5

SP_ SAD_W05, SP_ SAD_W06, SP_ SAD_U06, SP_ SAD_U07, SP_ SAD_K01, SAD_K03

Analiza dynamiki

4

SP_ SAD_W05, SP_ SAD_W06, SP_ SAD_U06, SP_ SAD_U15, SP_ SAD_K01, SAD_K03

Wnioskowanie statystyczne w praktyce

5

SP_ SAD_W05, SP_ SAD_U04, SP_ SAD_U06, SP_ SAD_U09,  SP_ SAD_K01, SAD_K03

Metoda reprezentatywna w badaniach społeczno-ekonomicznych

4

SP_ SAD_W05, SP_ SAD_U09, SP_ SAD_U10, SAD_K01, SAD_K03

Metodologiczne aspekty badań ankietowych

4

SP_ SAD_W04, SP_ SAD_U02, SP_ SAD_U10, SP_ SAD_U05, SP_ SAD_K02, SP_ SAD_K03

Narzędzia informatyczne konstrukcji ankiet

2

SP_ SAD_W04, SP_ SAD_U03, SP_SAD_U05, SP_ SAD_K02

Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

5

SP_ SAD_W08, SP_ SAD_W11, SP_ SAD_U04, SP_ SAD_U15, SP_ SAD_U16, SP_ SAD_K02

Analiza współzależności

5

SP_ SAD_W05, SP_ SAD_W07, SP_ SAD_U01, SP_ SAD_U14, SP_ SAD_K02

Metody klasyfikacji i grupowania

5

SP_ SAD_W09, SP_ SAD_U04, SP_ SAD_U08,   SP_ SAD_U14, SP_ SAD_K02

Analiza czynnikowa

3

SP_ SAD_W09, SAD_U01, SP_ SAD_U04, SP_ SAD_U12, SP_ SAD_K02

Modelowanie miękkie

5

SP_ SAD_W11, SAD_U11, SP_ SAD_U13, SP_SAD_K03

Środowisko do obliczeń statystycznych R

5

SP_ SAD_W11, SP_ SAD_U13, SP_ SAD_U17, SP_SAD_K03

 

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Nie dotyczy

 

  1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów.

Wynikiem ostatecznym jest ocena obliczona zgodnie z zasadą określoną w Regulaminie Studiów.