Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego. Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia audytu wewnętrznego (znajomość metodyki, wzorów dokumentów, zasad analizy ryzyka) oraz rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.
  

W roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Informujemy, że zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ww. przepisów prawnych uprawnione do prowadzenia audytu wewnętrznego są osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Więcej: Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego – sugerowany zakres tematyczny studiów

 
Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry
Dni zajęć: sobota, niedziela – co dwa tygodnie
Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów
Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 62
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 245
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów podyplomowych zgodnie z określonymi dla każdego przedmiotu warunkami i formą oceny (zaliczenie na ocenę, egzamin na ocenę)
Ukończenie studiów podyplomowych prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 7
 
 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS W Ćw Forma zaliczenia
1. Podstawy ekonomii 2 7 godz. - zaliczenie
2. Finanse publiczne 4 14 godz. - egzamin
3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2 7 godz. - zaliczenie
4. Administracja publiczna 4 14 godz. - egzamin
5. Metody statystyczne w audycie 2 - 7 godz. zaliczenie
6. Szacowanie ryzyka 4 - 14 godz. egzamin
7. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa 8 21 godz. 21 godz. egzamin
8. Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w zarządzaniu jednostką sektora publicznego 2 7 godz. - zaliczenie
9. Budżet zadaniowy 2 7 godz. - zaliczenie
10. Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania 8 21 godz. 21 godz. egzamin
11. Organizacja komórki audytu wewnętrznego 2 7 godz. - zaliczenie
12. Kontrola w administracji publicznej 2 7 godz. - zaliczenie
13. Kontrola zarządcza 3 7 godz. 5 godz. zaliczenie
14. Ocena jakości audytu wewnętrznego 2 7 godz. - zaliczenie
15. Audyt zamówień publicznych 2 7 godz. - zaliczenie
16. Audyt funduszy unijnych 2 7 godz. - zaliczenie
17. Audyt nadużyć 2 3 godz. 4 godz. zaliczenie
18. Audyt systemów informatycznych 2 - 7 godz. zaliczenie
19. Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzysteniem narzędzi ACL (Applying ACL tools in accountancy and audit data analysis) 5 - 16 godz. egzamin
20. Efektywna komunikacja 2 - 7 godz. zaliczenie 
Razem 62 143 godz. 102 godz.  

 

 KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, między innymi:  prof. zw. dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. dr hab. R. Przygodzką, dr. Dominika Kościuka oraz mgr Renatę Budlewską oraz wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem.  

Danuta Kubylis
Obszar specjalizacji rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Doświadczenie zawodowe
 • kierownik działu kadr - 3 lata;
 • nauczyciel rachunkowości w liceum ekonomicznym – 6 lat;
 • Główny księgowy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności - 7 lat;
 • Członek Kolegium RIO - 22 lata;
 • Obecnie audytor w jst;
 • Usługowe świadczenie doradztwa dla NIK jako biegły powoływany przy kontroli jednostek sektora finansów publicznych.
Doświadczenie dydaktyczne

Od 2000 roku współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie kształcenia kadr w tematyce: rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Aktualnie współpracuje z:

 • Uniwersytet w Białymstoku: wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku „Rachunkowość i audyt w jednostkach sektora publicznego";
 • SGH w Warszawie: wykładowca na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”;
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: Oddział w Białymstoku, Oddział w Radomiu, Oddział w Suwałkach;
 • Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr w Warszawie;
 • Centrum Szkolenia Kadr i Samorządu „Suprema Lex” w Krakowie;
 • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej w Dobrzyniewie Dużym.
Wykształcenie
 • wyższe: mgr ekonomi na SGPiS (obecnie SGH) – studia dzienne;
 • Studium pedagogiczne w Białymstoku;
 • Studia podyplomowe: - audyt przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, - prawo unii europejskiej;
 • kurs dla biegłych księgowych;
 • złożony egzamin w Ministerstwie Finansów: uprawnienia audytora wewnętrznego (na liście Ministra Finansów pod Nr 57/2004).

 

Agata Kumpiałowska
Obszar specjalizacji audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy
Doświadczenie zawodowe
 • audytor wewnętrzny;
 • Dyrektor Biura audytu w UM w Białymstoku;
 • Kierownik komórki audytu w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku od 2005 r. w obszarze audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej;
 • autorka artykułów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym - współpracuje z Wydawnictwem Beck;
 • współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r.
Doświadczenie dydaktyczne
 • trener, wiele wykładów i zajęć na studiach podyplomowych, w tym kilka lat na Uniwersytecie w Białymstoku.
Wykształcenie wyższe

  

Marcin Dublaszewski
Obszar specjalizacji audyt wewnętrzny, audyt nadużyć
Doświadczenie zawodowe
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – wykładowca stowarzyszony (przedmioty – Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie ryzykiem, Metodyka audytu) - 2015-2016;
 • Uniwersytet w Białymstoku (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot Audyt obszaru nadużyć) od 2013 r.;
 • Audyt-Szkolenia-Doradztwo Marcin Dublaszewski (własna działalność gospodarcza) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmioty: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Audyt IT) od 2009 r.;
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, przedmiot: Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego) od 2006 r.;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie (audytor wewnętrzny, koordynator zespołu) od 2005 r.;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (audytor wewnętrzny) - 2004-2005;
 • Prezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, o/Olsztyn.
Doświadczenie dydaktyczne
 • wykładowca na studiach podyplomowych Audyt i Kontrola Wewnętrzna, przedmioty: Zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, praktyczne aspekty realizacji audytu, audyt nadużyć;
 • trener z zakresu audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem – szkolenia dla firm;
 • wykładowca na szkoleniach doskonalących organizowanych przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Wykształcenie wyższe