Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Ramowy Program
Studiów Podyplomowych  Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

   
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU KOD
przedmiotu
USOS
punkty ECTS Egz./Zal. Liczba godzin zajęć
RAZEM WYKŁADY ĆWICZENIA
1 'Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, instytucje UE'' '0300-EPP-1PWUE' 2 'ZAL-OCENA' 14 14  
2 'Polityka spójności i fundusze UE'' '0300-EPP-1PSUE' 2 'ZAL-OCENA' 14 14  
3 'Alternatywne instrumenty finansowania projektów europejskich'' '0300-EPP-1AIFP' 1 'ZAL' 4 4  
4 ''Zamówienia publiczne i przetargi'' '0300-EPP-1ZPP' 2 'ZAL-OCENA' 10 10  
5 ''Pomoc publiczna w projektach UE'' '0300-EPP-1PPPU' 1 'ZAL' 6 6  
6 ''Metodyka przygotowania projektów'' '0300-EPP-1MPP' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
7 ''Podstawy budżetowania projektów'' '0300-EPP-1PBP' 1 'ZAL-OCENA' 8 2 6
8 ''Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym'' '0300-EPP-1BZZP' 1 'ZAL' 6 2 4
9 ''Studium wykonalności projektu i biznes plan'' '0300-EPP-1SWP' 2 'ZAL-OCENA' 14 4 10
10 'Analiza finansowa i ekonomiczna w projekcie; metodologia CBA Komisji Europejskiej' '0300-EPP-1AFE' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
11 ''Metodyka zarządzania projektami'' '0300-EPP-1MZP' 1 'ZAL-CENA' 8 2 6
12 ''Zarządzanie jakością i zamykanie projektu'' '0300-EPP-1ZJZP' 1 'ZAL' 6 2 4
13 ''Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projekcie'' '0300-EPP-1ZRKP' 1 'ZAL' 4   4
14 ''Monitoring i sprawozdawczość '' '0300-EPP-1MOSP' 1 'ZAL-OCENA' 6 2 4
15 ''Zasady rozliczania projektów unijnych'' '0300-EPP-1ZRPU' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
16 ''Kontrola i audyt projektów unijnych '' '0300-EPP-1KAPU' 1 'ZAL-OCENA' 8 4 4
17 ''Ewaluacja i promocja projektu'' '0300-EPP-1EPP' 1 'ZAL' 6 2 4
18 'Informatyczne narzędzia w zarządzaniu   projektem '' '0300-EPP-1INZP' 1 'ZAL' 6   6
19 'Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020)' '0300-EPP-1PW' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
19 'Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014- 2020)' '0300-EPP-1PRWP' 4 'EGZ' 16 4 12
20 'Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej' '0300-EPP-1FK' 1 'ZAL-OCENA' 8 4 4
21 'Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020)' '0300-EPP-1FROW' 2 'ZAL-OCENA' 10 2 8
22 ''Wykłady  gościnne'' '0300-EPP-1WYGO' 1 'ZAL' 6 6  
OGÓŁEM   35   200 92 108