Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

PROGRAM KSZTAŁCENIA


I. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE RACHUNKOWOŚCI
  teoretyczne podstawy, podstawowe zasady, cechy jakościowe, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji, normy prowadzenia, organizacja i kontrola wewnętrzna.
 2. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  zasady ogólne, dokumenty księgowe, księgi rachunkowe i ich prowadzenie, okresy sprawozdawcze, inwentaryzacja, dokumentacja rachunkowości.
 3. ZAGADNIENIA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
  ujęcie składnikiem majątku obrotowego, ujęcie rzeczowych składników majątku trwałego, finansowe składniki majątku trwałego, kryteria klasyfikacji papierów wartościowych i ujęcie operacji nimi w rachunkowości, kapitały i operacje kapitałowe w przedsiębiorstwach różnego typu, ujęcie krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań, ujęcie przychodów i kosztów, ustalenie wyniku finansowego, rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, wycena przedsiębiorstwa.

II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ANALIZY

 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań.
 2. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego.

III. RACHUNEK KOSZTÓW

 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości.
 2. Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku.
 3. Klasyfikacja kosztów dla podejmowania decyzji i planowania.
 4. Szacowanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości.
 5. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
 6. Rachunek kosztów zmiennych.

IV. SYSTEM PODATKOWY

 1. Podatki i nie podatkowe należności budżetowe.
 2. Zasady wykonywania podatków.
 3. Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych.
 4. Podatki pośrednie: od towarów i usług, akcyza.
 5. Podatki bezpośrednie: od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 6. Opodatkowanie dochodów i kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.
 7. Opłata skarbowa.
 8. Cło.
 9. Składki ZUS i na fundusze pokrewne oraz zasiłki z zabezpieczenia społecznego.
 10. Postępowanie administracyjne i karno skarbowe.

V. PRAWO GOSPODARCZE, ADMINISTRACYJNE, PRACY

 1. Elementy prawa pracy:
  stosunek pracy i związane z nim obowiązki zakładu pracy i pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 2. Elementy prawa cywilnego:
  własność i inne prawa rzeczowe, umowy i zobowiązania umowne, spółka cywilna, formy wymagane dla ważności czynności prawnych.
 3. Elementy prawa administracyjnego - postępowanie administracyjne.
 4. Elementy prawa o działalności gospodarczej:
  podstawowe pojęcia prawa handlowego, powstawanie oraz funkcjonowanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji społecznych i politycznych, prawo układowe i upadłościowe, prawo dewizowe.
 5. Prawo budżetowe i jego związek z działalnością gospodarczą.
 6. Prawo Bankowe.
 7. Prawo ubezpieczeniowe (ubezpieczenia społeczne i majątkowe).

VI. SYSTEMY INFORMATYCZNE  W RACHUNKOWOŚCI

Funkcje systemu, przetwarzanie i zabezpieczenie informacji, system informatyczny w rachunkowości, niezbędne cechy systemów rachunkowości informatycznej, stosowanie techniki komputerowej do prowadzenia ksiąg. Ocena systemów użytkowych rachunkowości informatycznej, środowisko informatyczne - sprzęt i oprogramowanie, systemy użytkowe, zbiory i przetwarzanie danych, ochrona danych.

Ramowy program
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli na pogłębienie wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry
Dni zajęć: sobota, niedziela - co dwa tygodnie
Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów.
Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 280
Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów podyplomowych zgodnie z określonymi dla każdego przedmiotu warunkami i formą oceny (zaliczenie na ocenę, egzamin na ocenę).
Ukończenie studiów podyplomowych prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 7

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW (rok ak. 2019/2020)
Lp. Zakres przedmiotowy Punkty ECTS sem. I sem. II Forma zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa 18 56 godz. 56 godz. egzamin
2. Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy 6 - 21 godz. zaliczenie
3. Rachunek kosztów 6 17 godz. - egzamin
4. System podatkowy 12 30 godz. 30 godz.  egzamin
5. Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy 10 21 godz.  21 godz. egzamin
6. Systemy informatyczne w rachunkowości 8 - 28 godz.  egzamin
Razem 60  124 godz. 156 godz.  

 

 KADRA DYDAKTYCZNA

Andrzej Melezini
Obszar specjalizacji prawo administracyjne, finansowe
Doświadczenie zawodowe
 • były radca prawny, świadczący usługi prawne dla organów administracji, wieloletni pracownik referatu obsługi prawnej;
 • obecnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
 • doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSiP w Łomży;
 • autor ponad stu publikacji, w tym monografii książkowych, komentarzy, artykułów w pismach fachowych.
Doświadczenie dydaktyczne
 • udział w kilkudziesięciu konferencjach ogólnokrajowych jak i zagranicznych;
 • szkolący aplikantów radcowskich, doradców podatkowych, jak i na inne zlecenia;
 • prowadzący zajęcia dydaktyczne od wielu lat na Wydziale Prawa UwB jak i na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży.
Wykształcenie wyższe, doktor nauk prawnych

 

Bogumiła Tołoczko
Obszar specjalizacji sprawozdawczość, rachunkowość
Doświadczenie zawodowe
 • wykładowca na studiach podyplomowych od 2003 r.;
 • księgowa od 1990 r.;
 • biegły rewident od 2004 r.
Doświadczenie dydaktyczne
 • prowadzenie zajęć ze „Sprawozdawczości” od 2003 r.;
 • prowadzenie zajęć z „Rachunkowości„ na podyplomowych studiach „Doradztwo Podatkowe”.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii)

 

Ewa Hrebin
Obszar specjalizacji podatki
Doświadczenie zawodowe
 • doradca podatkowy 12 326;
 • Biegły rewident 5036;
 • Lustrator;
 • Mgr ekonomii;
 • uprawnienia pedagogiczne.
Doświadczenie dydaktyczne
 • prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych od 1996 r.;
 • prowadzenie wykładów dla głównych księgowych i pracowników służb księgowych od 1996 r.;
 • wykładowca z przedmiotu „System podatkowy” na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw od 2016 r.;
 • wykładowca w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku - studia magisterskie z przedmiotów z zakresu Prawa podatkowego od 1991 r.;
 • wykładowca z podatków dochodowych: fizycznych i prawnych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce: Oddział w Białymstoku 2009 – 2017;
 • wykładowca z podatków dochodowych: fizycznych i prawnych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce: Zarząd Główny COSZ w Warszawie, Oddział w Warszawie, w Białymstoku, Bydgoszczy, Suwałkach, Elblągu, Olsztynie, Bielsko-Biała, Radomiu - Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Białobrzegach;
 • wykładowca z podatków na kursie przygotowawczym na licencję syndyka w Stowarzyszeniu Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska - Europa, Warszawa. 2011 - 2012;
 • wykładowca z podatku dochodowego od osób prawnych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów Oddział Kielce, Olsztyn od 2013 r.;
 • wykładowca z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT i Ordynacji podatkowej w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie, w Związkach Rewizyjnych Spółdzielni, Rewizyjnych, Rewizyjnych Związkach Mieszkaniowych od 2014 r.;
 • lustracja pełna w spółdzielniach zlecona przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie od 09.2016 r.;
 • umowa zlecenie w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie: pełnomocnik strony w postępowaniu przed WSA i NSA.
Wykształcenie wyższe