Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:

                  Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

  1. Nazwa studiów podyplomowych:

                  Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR)

 

  1. Czas trwania studiów podyplomowych:

                  2 semestry.

 

  1. Założenia ogólne:

 

                 Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie budowania wizerunku osób, organizacji czy instytucji  oraz przygotowanie do pracy w dziale promocji, jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy. Studia skierowanie są do osób odpowiedzialnych za decyzje z zakresu komunikacji i promocji w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, instytucjach edukacji, kultury i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych zdobyciem bądź pogłębieniem wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznego komunikowania się z odbiorcą i osiąganiem celów, związanych z budowaniem wizerunku.

 

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60.
  2. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200

 

  1. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

 

Odniesienie do efektów kształcenia

Komunikacja w organizacji

4

SP_KPR_W01, SP_KPR_W02

Marketing personalny

3

SP_KPR_W05

Kreowanie wizerunku organizacji

3

SP_KPR_U01, SP_KPR_W07

Biuro prasowe i komórka PR

3

SP_KPR_W04, SP_KPR_W08, SP_KPR_U01, SP_KPR_U03, SP_KPR_U04, SP_KPR_K05

Marketing w instytucjach i samorządach

4

SP_KPR_W05, SP_KPR_ U03, SP_KPR_U05

Tworzenie materiałów PR

4

SP_KPR_U04, SP_KPR_U05, SP_KPR_K01, SP_KPR_K05

Zarządzanie sytuacją kryzysową w organizacji

4

SP_KPR_W06, SP_KPR_U07

Marketing polityczny

5

SP_KPR_W05, SP_KPR_U03, SP_KPR_U05, SP_KPR_K05

Marketing społecznościowy i nowe media

4

SP_KPR_U06

Poprawność językowa, retoryka i technika mowy

4

SP_KPR_K03, SP_KPR_K04

Wystąpienia publiczne

3

SP_KPR_K02, SP_KPR_K03, SP_KPR_K04

Tworzenie i prowadzenie projektów internetowych

4

SP_KPR_U06

Media relations

4

SP_KPR_K03

Organizacja wydarzeń specjalnych

4

SP_KPR_U05, SP_KPR_K03, SP_KPR_K05

Etyka działań PR

4

SP_KPR_W09

Razem

60

 

 

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS: Program Studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

 

  1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uczestnictwo w minimum 75 % wszystkich zajęć oraz uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.