Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 

 

Monografia naukowa

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy,  opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Recenzowana monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie otrzymało wydawnictwo ją wydające:

  • wydawnictwa z poziomu I otrzymują 80 punktów (nauki społeczne 100 pkt),
  • wydawnictwa z poziomu II otrzymują 200 punktów (nauki społeczne 300 pkt).

W pozostałych przypadkach za autorstwo monografii będzie można uzyskać zryczałtowaną liczbę 20 punktów.

 

 

 

Rozdział w monografii naukowej

W zależności od tego, czy na ministerialnym wykazie wydawnictwo sklasyfikowano na poziomie I czy na poziomie II, za rozdział w takiej monografii naukowej przyznaje się 20 punktów (dla poziomu I) lub 50 punktów (dla poziomu II). W przypadku ewaluacji w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za rozdziały w monografiach wydanych w wydawnictwach z poziomu II liczbę punktów zwiększa się o 50%, czyli do wysokości 75 pkt.

Za rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w ministerialnym wykazie, która uzyskała pozytywny wynik ww. oceny eksperckiej KEN, przyznaje się 20 punktów. Za rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje się 5 punktów.

 

 

Redakcja monografii naukowej

W zależności od tego, czy wydawnictwo sklasyfikowano w wykazie ministerialnym na poziomie I czy na poziomie II, za redakcję monografii naukowej wydanej w takim wydawnictwie przyznaje się 20 lub 100 punktów (odpowiednio - dla poziomu I i poziomu II). W przypadku ewaluacji w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za redakcje monografii wydanej w wydawnictwach z poziomu II liczbę punktów zwiększa się o 50%, czyli do wysokości 150 pkt.

Za redakcję monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w ministerialnym wykazie, która uzyskała pozytywny wynik wcześniej opisanej oceny eksperckiej KEN, przyznaje się 20 punktów. Do redakcji monografii stosuje się zasadę przejściową dotyczącą wydawnictw wydziałowych. Za redakcję każdej innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje się 5 punktów.

 

 

Artykuł naukowy

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy oraz opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Otrzymuje on 50% liczby punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w danym czasopiśmie naukowym. Artykuły recenzyjne opublikowane w czasopiśmie spoza wykazu nie będą uwzględniane w ewaluacji.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.  W zależności od liczby punktów przypisanych w wykazie czasopismu naukowemu lub recenzowanym materiałom, za autorstwo artykułu można otrzymać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów.

Przepisy przewidują szczególne rozwiązanie dla artykułów naukowych opublikowanych w  latach 2017-2018 w czasopismach, które są aktualnie indeksowane w bazie Scopus i  Web of Science, lecz nie zostały z jakiegoś powodu uwzględnione w wykazie z dnia 25 stycznia 2017 r. Artykuły takie otrzymają 15 pkt.

W przypadku artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach niezamieszczonych w wykazie ministerialnym można za nie uzyskać 1 pkt.

 

 

 

Materiały konferencyjne

Artykuł naukowy, który w ostatecznej formie został w latach 2017-2018 opublikowany w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w głównej kolekcji bazy Web of Science: Core Collection otrzyma 15 pkt.  Rozwiązanie to zostało wprowadzone, ponieważ wykazy tworzone na podstawie uchylonych przepisów nie obejmowały materiałów z konferencji międzynarodowych.