Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zestawianie publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie WEiZ UwB Raport za lata 2014-2016 (publikacje powyżej 6 pkt)

L.P.

Autor/Autorzy

Tytuł

Rok

Źródło

Punkty

1.

Wnorowski Henryk

Assorted Methods of Making of Pricing Decisions in an Enterprise - (Henryk Wnorowski)

2014

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, (2014), 37(50), s. 253261

15

2.

Wnorowski Henryk

Uwarunkowania etycznych postaw producentów żywności - (Natalia Niklińska, Henryk Wnorowski)

2014

Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2014, Nr 3(69), s. 156-168

10

3.

Wnorowski Henryk

Antropologiczne granice ekonomii - (Henryk Wnorowski)

2014

Rocznik Teologii Katolickiej, tom XIII/1, 2014, s. 105-115

10

4.

Wnorowski Henryk

Jednolity patent europejski i jego gospodarcze konsekwencje - (Natalia Niklińska, Henryk Wnorowski)

2015

Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2015, Nr 2(74), s. 88-99

10

5.

Wnorowski Henryk

Podatkowa przestępczość transgraniczna w Polsce i próba szacowania jej skali - (Henryk Wnorowski, Dariusz Ćwikowski)

2015

Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2015, Nr 3(75), s. 107-121

10

6.

Wnorowski Henryk

OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce

2014

Rec.: Wnorowski HenrykW: Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki / 2014 / Nr 1 (67) / 207210

8

7.

Wnorowski Henryk

Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce - (Henryk Wnorowski)

2015

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 116 (848), (2015), s. 201213

8

8.

Bołtromiuk Artur

Multidimensional assessment of the European Union transport development in the light of implemented normalization methods - (Artur Czech, Jerzy Lewczuk, Artur Bołtromiuk)

2015

Ekonomia i Zarządzanie. Economics and Management$$vVolume 8, 2015, No 4, s. 75-85

11

9.

Kozłowska Mirosława;Sadowski Adam

Produkcja a obszary konsumpcji ziół z Podlasia = : Production and herbs areas consumption (Podlasie study) - (Mirosława Kozłowska-Burdziak, Adam Sadowski)

2014

Marketing i Rynek, 2014, Nr 6, s. 415-428

9

10.

Kupiec Ewa;Wierzbicka Anna

Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego. Perspektywy rozwoju - (Ewa Kupiec, Anna Wierzbicka)

2016

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, (2016), Nr 4, s. 522-536

9

11.

Roszkowska-Mądra Barbara

Zmiany w rolnictwie województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską - (Barbara Roszkowska-Mądra)

2014

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 107, (2014), s. 103-114

13

12.

Roszkowska-Mądra Barbara

Some aspects of the concept, methodology and application of farming system typology - (Wiesław Mądry, Barbara Roszkowska-Mądra, Dariusz Gozdowski, Ryszard Hryniewski)

2016

ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, (2016), Volume 19, Issue 1

12

13.

Roszkowska-Mądra Barbara

Zmiany w podupadających gospodarstwach rolniczych w województwie podlaskim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - (Barbara Roszkowska-Mądra)

2014

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVI, (2014), Z. 6, s. 421-426

10

14.

Roszkowska-Mądra Barbara

Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska) - (Barbara Roszkowska-Mądra, Michał Roman)

2015

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVII, (2015), Z. 4, s. 261266

10

15.

Roszkowska-Mądra Barbara

Economic conditions of agritourism development - regional focus - (Michał Roman, Barbara Roszkowska-Mądra)

2015

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVII, (2015), Z. 3, s. 332-336

10

16.

Roszkowska-Mądra Barbara;Andrzejczyk Angelika

Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju - (Barbara Roszkowska-Mądra, Angelika Parfieniuk, Marcin Studnicki)

2014

Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2014, Nr 6(72), s. 217235

10

17.

Sadowski Adam

Dzierżawa jako czynnik poprawy struktury obszarowej w województwie warmińsko-mazurskim - (Jarosław Mioduszewski, Adam Sadowski)

2014

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVI, (2014), Z. 6, s. 357-365

10

18.

Sadowski Adam

Zmiany agrarne w polskim rolnictwie jako efekt przekształceń systemowych - (Adam Sadowski)

2014

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 361, (2014), s. 215225

10

19.

Sadowski Adam

Znaczenie otoczenia instytucjonalnego w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF) - (Adam Sadowski)

2015

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVII, (2015), Z. 5, s. 230238

10

20.

Sadowski Adam

Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim - (Jarosław Mioduszewski, Adam Sadowski)

2015

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVII, (2015), Z. 1, s. 203210

10

21.

Sadowski Adam;Szydlik Anna

Poznanie naukowe i kanony nauki - (Adam Sadowski, Anna Szydlik)

2016

Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki, 2016, Nr 2(80), s. 36-55

10

22.

Wierzbicka Anna

Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego - (Anna Wierzbicka)

2016

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (2016), Nr 263, s. 179-189

10

23.

Wierzbicka Anna

The Legal Structure of the Joint‑stock Company as the Ultimate Source of Corporate Governance - (Anna Wierzbicka, Natalia Niklińska)

2016

Horyzonty Polityki, (2016), Vol 7, No 20, s. 177-194

7