Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Uchwała nr 2891 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

 

https://bip.uwb.edu.pl/download/64/39654/2891.pdf

 

 

Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie Słuchaczy do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza i umiejętności nabyte na Studiach Podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • podstawowych zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządcze oraz instrumentów finansowych;
 • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
 • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
 • specyfiki prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.

 

Program Studiów Podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rachunkowość finansowa (110 godz.)

 • teoretyczne podstawy, podstawowe zasady, cechy jakościowe, zasady pomiaru i klasyfikacji informacji, normy prowadzenia rachunkowości, organizacja i kontrola wewnętrzna;
 • zasady ogólne prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumenty księgowe, okresy sprawozdawcze, inwentaryzacja, dokumentacja rachunkowości;
 • zagadnienia rachunkowości finansowej, w szczególności: ujęcie składników majątku obrotowego, ujęcie rzeczowych składników majątku trwałego, finansowe składniki majątku trwałego, kryteria klasyfikacji papierów wartościowych i ujęcie operacji nimi, kapitały i operacje kapitałowe, ujęcie krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań, ujęcie przychodów i kosztów, ustalenie wyniku finansowego, rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, wycena przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy (20 godz.)

 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań;
 • analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego.

Rachunek kosztów (20 godz.)

 • rodzaje i metody kalkulacji kosztów;
 • szacowanie kosztów;
 • klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

System podatkowy (20 godz.)

 • podatki bezpośrednie i pośrednie w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zasady wykonywania podatków;
 • kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych;

Ubezpieczenia społeczne (5 godz.)

 • składki ZUS i funduszy pokrewnych;
 • zasiłki z zabezpieczenia społecznego.

Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy (20 godz.)

 • elementy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki zakładu pracy i pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • elementy prawa cywilnego: własność i inne prawa rzeczowe, umowy i zobowiązania umowne, spółka cywilna, formy wymagane dla ważności czynności prawnych;
 • elementy prawa administracyjnego, w tym postępowanie administracyjne;
 • elementy prawa o działalności gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia prawa handlowego, powstawanie oraz funkcjonowanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, podstawy prawne działalności podmiotów gospodarczych.

 

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone w formie angażującej Słuchaczy. Wykłady realizowane są w formie multimedialnej. Słuchacze uczestniczą ponadto w ćwiczeniach, warsztatach, oraz rozwiązują studia przypadków bazujące i odwołujące się do praktyki gospodarczej.