Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
Uchwała nr 2894 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

 

https://bip.uwb.edu.pl/download/64/39657/2894.pdf

 

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego przygotowują Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełniają wiedzę osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką lub pracują w obszarze finansów i kontroli.

Słuchacze w trakcie zajęć – prowadzonych w głównej mierze przez doświadczonych audytorów wewnętrznych – nabywają niezbędną wiedzę i doskonalą umiejętności audytorskie, finansowe i kontrolne m.in. w zakresie niezależności operacyjnej i organizacyjnej, biegłości i należytej staranności zawodowej, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Słuchacze są zapoznawani z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy na stanowisku audytorskim, finansowym i kontrolnym, z jednej strony spełniającymi wymagania płynące z aktualnych regulacji prawnych i z drugiej – czerpiącymi z wiodących praktyk sektora publicznego i biznesu.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia angażują Słuchacza; są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.  

W roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Informujemy, że zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ww. przepisów prawnych uprawnione do prowadzenia audytu wewnętrznego są osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Więcej: Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego – sugerowany zakres tematyczny studiów