Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Podstawą oceny jakości zajęć dydaktycznych jest hospitacja zajęć i przeprowadzanie ankiet oceny pracownika. przez studentów (doktorantów) i uczestników studiów podyplomowych. Okresowe hospitacje zajęć stanowią istotne narzędzie oceny procesu dydaktycznego i ważny element w procesie kształcenia i doskonalenia kadry i są przeprowadzane zgodnie z planem hospitacji przygotowywanym przez Dziekana na początku każdego semestru. Ważne miejsce w ocenie jakości zajęć dydaktycznych ma ocena dokonywana przez studentów (doktorantów) i uczestników studiów podyplomowych, na podstawie anonimowej, dobrowolnie wypełnianej ankiety oceny zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego. Ankietą objęte są wszystkie formy zajęć przewidziane planami i programami studiów.

Działania w tym zakresie odbywają się w ramach następujących zasad i procedur:

 

Procedura 8. Zasady hospitacji zajęć na WEiF

 

Zakres procedury

Określenie zasad przeprowadzenia hospitacji nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich.

Zasady postępowania

1. Dziekan sporządza ramowy plan hospitacji zajęć prowadzonych na studiach i studiach doktoranckich w terminach: do 30 października w semestrze zimowym i do 15 marca w semestrze letnim w oparciu o informacje podane przez Kierowników Katedr/Zakładów, Kierownika Studiów Doktoranckich.

2. Plan hospitacji powinien zawierać nazwy przedmiotów hospitowanych w danym semestrze, miejsca zajęć oraz nazwiska osób hospitowanych i hospitujących.

3. Hospitacji zajęć podlegają pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz inne osoby prowadzące zajęcia hospitowane co najmniej raz na cztery lata oraz przed wcześniejszą oceną okresową.

4. W przypadku, gdy ocena ostatniej hospitacji jest negatywna kolejną hospitację przeprowadza się nie później niż w okresie 1 roku od uzyskania negatywnej oceny.

5. Hospitacjom może podlegać każdy rodzaj i forma zajęć dydaktycznych prowadząca do osiągnięcia określonych efektów uczenia się.

6. Hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach i studiach doktoranckich przeprowadza Dziekan lub osoby przez niego upoważnione na podstawie planu hospitacji ustalonego przez Dziekana. Osobami upoważnionymi są: Kierownicy Katedr/Zakładów, Kierownik Studiów Doktoranckich.

7. Hospitacja zajęć dydaktycznych odbywa się w sposób niezapowiedziany, w dowolnym terminie zajęć danego semestru.

8. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół.

9. W przypadku przeprowadzenia hospitacji na studiach i studiach doktoranckich przez osobę upoważnioną przez dziekana hospitujący przekazuje protokół dziekanowi.

10. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu jednego tygodnia od dnia hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym. Wynikiem rozmowy pohospitacyjnej powinny być praktyczne wnioski służące doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego.

11. Wgląd do protokołów hospitacji zajęć ma wyłącznie Dziekan, osoby przez niego upoważnione, bezpośredni przełożony hospitowanego oraz właściwa komisja oceniająca.

12. Uwagi zawarte w protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane do okresowej oceny pracownika.

Podmiot wykonujący zadanie

Dziekan WEiF

Kierownik Katedry/Zakładu, Kierownik Studiów Doktoranckich

Podmiot monitorujący

Dziekan Wydziału

Dokumenty związane z realizacją zadania

Plan hospitacji zajęć

Protokoły z hospitacji zajęć

 

 

Istotnym elementem monitorowania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Ekonomii i Finansów, w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem są oceny dokonywane przez studentów (doktorantów) za pomocą ankiety w formie elektronicznej w systemie USOS (Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad dokonywania oceny przez studentów i doktorantów nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku):

 1. Prawo do wypełniania ankiety ma każdy student (doktorant), który uczestniczył w danym roku akademickim w zajęciach.
 2. Ankiety wypełniane w systemie USOSweb są anonimowe a ich wypełnianie jest dobrowolne.
 3. Ankiety w systemie USOSweb wypełniają studenci (doktoranci) po zakończeniu zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu odpowiednio w semestrze zimowym lub w semestrze letnim.
 4. Dziekan określa czas udostępniania ankiety w systemie USOSweb (nie krótszy niż 14 dni oraz zawiadamia o tym studentów (doktorantów) w sposób przyjęty na Wydziale.
 5. Zasady opracowywania wyników uzyskanych z ankietyzacji określa Dziekan.
 6. Wgląd do wyników ankiet ma Dziekan, osoby przez niego upoważnione, bezpośredni przełożony ankietowanego (Kierownik Katedry/Zakładu) oraz Komisja ds. Ocen Pracowników.
 7. Wyniki ankiet przechowywane są w jednostce zatrudniającej nauczyciela akademickiego przez okres roku po dokonaniu oceny okresowej, w której uwzględniane były jej wyniki.
 8. Za przechowywanie wyników ankiet odpowiada Dziekan.
 9. Opracowane zbiorcze wyniki badań ankietowych przekazywane są do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia do 15 września.

 

Zasady oceny osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych:

 

 1. Monitorowaniu w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem podlegają wszystkie osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych.
 2. Prawo do wypełniania ankiety ma każdy słuchacz studiów podyplomowych, który uczestniczył w zajęciach w danym roku.
 3. Ankiety są anonimowe i mają charakter dobrowolny.
 4. Ankiety wypełniane są w formie papierowej lub elektronicznej zamieszczonej w systemie USOSweb, o wyborze formy decyduje Kierownik Studiów Podyplomowych.
 5. Ankiety wypełniają słuchacze studiów podyplomowych w terminach ustalonych przez Kierownika Studiów Podyplomowych.
 6. Wgląd do wyników ankiet ma Kierownik Studiów Podyplomowych oraz Dziekan.
 7. Informacje o przeprowadzonych badaniach ankietowych przekazywane są do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia do 15 września.