Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

O projekcie

Projekt „Start-Up Academy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet w Białymstoku

Partner Projektu: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Nazwa projektu: Start-Up Academy

Numer projektu: WND-POWR.03.01.00-00-U156/17

Okres realizacji projektu: 15.08.2018 r. – 15.07.2020 r.

Budżet projektu: 354 153,85 PLN, w tym 343 225,97 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Celem głównym projektu „Start-Up Academy” jest rozwój kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w grupie 144 uczniów klas 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych przez udział w działaniach dydaktycznych służących rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej, stymulowaniu intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowania innowacyjności, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości i integracją lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenia warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich a także do wsparcia działalności i podwyższania już prowadzonych zajęć do końca VI 2020r.

Grupa docelowa projektu: Projekt skierowany jest do 144 (72 K, 72 M) uczniów klas 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych województwa podlaskiego uczęszczających do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Wśród uczestników projektu znajdą się 72 osoby zamieszkujące na wsi i 3 osoby z niepełnosprawnościami.