Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Związana z Uniwersytetem w Białymstoku od 1989 r.; doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, a w latach 2009-2012 także profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2009-2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. Nauki, aktywnie włączając się w działania wielu komisji doradczych, w tym senackiej i wydziałowej komisji ds. nauki, komisji ds. nagród. W latach 2012 - 2019 r. pełniła funkcję Kierownika Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego, a obecnie także Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w finansach publicznych, ekonomii sektora publicznego, zarządzaniu publicznym, problemach rozwoju wsi i rolnictwa. Jest autorką i współautorką około 140 prac naukowych, w tym monografii naukowych, artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych zarówno uczelnianych, jak i poza szkolnictwem wyższym (np. w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). Prowadziła również badania oraz opracowywała ekspertyzy m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska. Obecnie jest członkiem zespołu międzynarodowego projektu badawczo-dydaktycznego Sustainable land management network (SULANET) w ramach Jean Monet Network.

Wyniki badań wielokrotnie prezentowała na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest członkiem Kolegium Wydawniczego czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne oraz członkiem Rady Programowej takich czasopism jak: Journal of Central European Green Innovation (HU ISSN 2064-3004) oraz Acta Carolus Robertus (HU ISSN 2062-8269). Jako recenzent współpracuje z wieloma redakcjami czasopism krajowych i zagranicznych.

Prowadzi wykłady i seminaria, jest promotorką obronionych dwóch rozpraw doktorskich oraz dwóch otwartych przewodów doktorskich,  recenzentem 6 prac doktorskich i jednej habilitacyjnej. Wypromowała ponad 300 prac magisterskich i licencjackich, prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych, w projektach szkoleniowych i na kursach oraz wykłady gościnne w zagranicznych uczelniach na Węgrzech, w Portugalii i w Hiszpanii. Jest członkiem PTE, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa. W latach 2012-2015 pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną dziesięciokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku,  Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Odznaką Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznaką Zasłużony dla SERiA, a w 2014 r. uzyskała Tytuł Honorowego Profesora of Institute of Business Science of Karoly Robert College.