Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Prof. dr hab. Teresa Mróz została zatrudniona na Filii UW w Białymstoku w 1979 r., a następnie  skończyła studia doktoranckie w na UW i tam obroniła pracę doktorską. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdała egzamin sędziowski i radcowski. Pozostając na Fili UW w Białymstoku na stanowisku adiunkta jednocześnie pracowała jako radca prawny, a następnie została zatrudniona w ówczesnym Ministerstwie Skarbu. W okresie przemian ustrojowych pełniła funkcje związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Zaangażowała się także w działania na rzecz powstania Uniwersytetu w Białymstoku. Była współzałożycielką i sekretarzem Fundacji na Rzecz Powstania Uniwersytetu w Białymstoku. Brała też udział w pracach związanych z Powstaniem WSAP w Białymstoku, gdzie później przez wiele lat zajmowała się dydaktyką z prawa gospodarczego i prawa spółek. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Jej zainteresowania skupiły się wokół prawa zobowiązań i ochrony konsumenta oraz prawa gospodarczego prywatnego. Na Wydziale Prawa wypromowała ponad 500 magistrów prawa oraz 10 doktorów. Niemal wszystkie rozprawy doktorskie zostały opublikowane w renomowanych wydawnictwach, a kilka z nich otrzymało prestiżowe nagrody w ogólnopolskich konkursach na najlepsze rozprawy doktorskie. Recenzowała też wiele prac doktorskich i habilitacyjnych w różnych ośrodkach naukowych. Występowała również jako recenzent dorobku naukowego w postępowaniach o tytuł profesora. Była inicjatorem studiów podyplomowych zakresu zamówień publicznych i mediacji, opracowała programy studiów z i na początku nimi kierowała. Z Jej inicjatywy i dr Tomasza Kałużnego powstało Centrum Praktyk Sadowych, co zaowocowało współpracą z sądami w Białymstoku. Przez okres 15 lat była kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa. Ponadto koordynowała działania Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego oraz współorganizowała szereg innych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Była członkiem komitetów naukowych organizujących konferencje międzynarodowe przez renomowane uczelniach. Została kierownikiem i wykonawcą grantu Struktura organizacyjno- prawna funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce z uwzględnieniem determinantów socjologicznych- kierunki rozwoju (grant MNiSW). Przez kilka lat pełniła rolę redaktora naukowego Białostockich Studiów Prawniczych, które osiągnęły 8 punktów na liście czasopism MNiSW i grant na dalszy rozwój czasopisma. Jest współautorką dzieła System Prawa Prywatnego tom 9 oraz współautorką i współredaktorką wydawanego wielokrotnie podręcznika Prawo Gospodarcze Prywatne. Poza działalnością dydaktyczną pracowała też ze studentami w kołach naukowych i poradni prawnej oraz przy wielu innych inicjatywach studenckich. Była nagradzana przez studentów Oskarami Studenckimi. Otrzymała szereg nagród od Władz Uczelni za działalność naukową, dydaktyczną i organizatorską. W 2005 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka. Ponadto pracuje w organizacjach pozarządowych zajmujących się między innymi ochroną zabytków i działalnością dobroczynną.

Tytuł profesora nauk prawnych otrzymała w 2013 roku. Od 1 października 2016 roku pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.