Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe: 1990 – magister ekonomii, 1999 – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), 2009 – doktor habilitowany z zakresu nauk ekonomicznych, specjalność międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet w Białymstoku). Od 2019 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Pracownik, od 1990 r., najpierw Wydziału Ekonomicznego, później Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2009 r. kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, od 2011 r. kierownik Studiów Podyplomowych „Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego”. W latach 2012-2016 Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB ds. Nauki. Dodatkowo w latach 1998-2001 zatrudniony w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych jako specjalista ds. współpracy transgranicznej, a w latach 2001-2003 w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako członek Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przemian strukturalnych w gospodarce Japonii i innych krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, azjatyckich grup kapitałowych, dynamiki i struktury handlu zagranicznego Polski i województwa podlaskiego.

Autor 80-ciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, redaktor naukowy jedenastu monografii. Stypendysta Rządu Japonii (staż w Institute of Developing Economies JETRO w Tokyo w semestrze zimowym 2005/2006). Dziesięciokrotnie uzyskał Nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2012 r. otrzymał Srebrny Medal za długoletnią służbę.