Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB z wyróżnieniem ukończyła matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku. W 1995 na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę doktorską nt. ”Kraty radykałów pierścieni łącznych”. W 2008 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UWB uzyskała tytuł doktora habilitowanego z zakresu nauk ekonomicznych od 2009 roku pracuje na stanowisku prof. UwB. Od 2019 roku - Kierownik Zakładu Metod Ilościowych.

Po uzyskaniu stopnia doktora Ewa Roszkowska opublikowała w renomowanym czasopiśmie z listy filadelfijskiej Proceedings of the American Mathematical Society  artykuł pt. „Examples of chains domain” (współautor Ryszard Mazurek). W pierwszym okresie po doktoracie zainteresowania naukowe Ewy Roszkowskiej były związane z teorią chaosu, analizą dynamiki wybranych modeli ekonomicznych. Obecnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół modelowania i wspomagania negocjacji, wielokryterialnego podejmowania decyzji, teorii gier, teorii wyboru społecznego, koncepcji optimum społecznego, metod analizy ryzyka, rozwiązywania konfliktów społecznych, zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej do modelowania zjawisk społecznych. Rezultatem badań naukowych była rozprawy habilitacyjna pt. „Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji z za pomocą kompleksów reguł”.

Wyniki badań naukowych były prezentowane na prestiżowych konferencjach zagranicznych np. The First World Congress of The Game Theory Society, Games 2000, Bilbao, Spain; Group Processes Rational Choice Mini-Conference, 2001, American Sociological  Association Annual Meeting, Anaheim, California, XIII World Congress of IEA, Lisboa, Portugal 2002, International Workshop, MSRAS, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems,  Płock 2004, Word Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, 2005; Group Decision and Negotiation  Meeting 2007, Montreal, Canada, 2007, Group Decision and Negotiation 2008, Coimbra, Portugalia, czerwiec  2008, Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate
Barcelona, Spain, wrzesień 5-8, 2008,  GDN2014 w Tuluzie, GDN 1015 w Warszawie, EURO  w Glasgow 2015, GDN w USa w 2016 roku, licznych konferencjach międzynarodowych czy krajowych. Wyniki badań naukowych, oprócz konferencji zagranicznych i krajowych, były także prezentowane na seminariach zakładowych.

W latach 2001-2002 brała udział w międzynarodowym programie badawczym “A Procedural Approach to Conflict Resolution: Designing Analytical Support for Interactive Group Decision Making” organizowanym przez ZIF, Uniwersytet w Bielefeld. Od 2014 roku współpracuje z InterNeg Research Centre w Montreal, wiodącą jednostką naukowo-badawczą zajmującą się analizą i wspomaganiem elektronicznych negocjacji międzynarodowych. Jest również członkiem komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej Group Decision and Negotiation organizowanej przez sekcję INFORMS.

Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Publikuje artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych na Liście Filadelfijskiej, m.in. Group Decision and Negotiation, Quality and Quantity, European Journal of Operational Research, Information Sciences. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Optimum Studia Ekonomiczne oraz redaktorem pomocniczym czasopisma Group Decision and Negotiation. Uczestniczyła w ponad 70 konferencjach naukowych, w tym ponad 20 międzynarodowych.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych: Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, Euro Working Group on Group Decision and Negotiation, INFORMS Section on Group Decision and Negotiation, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Przewodniczącą Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 W okresie do 2011 roku do 2016 dr hab. Ewa Roszkowska opublikowała łącznie 48 prac o łącznej liczbie 433 pt w większości w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Za najważniejsze publikacje można uznać:

 

  • Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz  Application of fuzzy TOPSIS to scoring the negotiation offers in ill-structured negotiation problems , European Journal of Operational Research, Vol. 242, (2015), Issue 3, s. 920-932 – 40 pt
  • Dorota Górecka, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz, The MARS Approach in the Verbal and Holistic Evaluation of the Negotiation Template ,  GROUP DECISION AND NEGOTIATION, Volumes 25, (2016), Issues 138, s. 1-40, 25 pt
  • Roszkowska Ewa, D. Kacprzak The fuzzy saw and fuzzy TOPSIS procedures based on ordered fuzzy, INFORMATION SCIENCES, Volume 369, (2016), s. 564–584 – 45 pt

 

Dr hab. Ewa Roszkowska  była kierownikiem grantu: Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych, UwB w Białymstoku Decyzja NCN numer  DEC-2011/03/B/HS4/03857, okres 2012-2015.

W okresie od 2011 roku do września 2016  uczestniczyła w ponad 20 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z licznymi wystąpieniami. Była w Komitecie Organizacyjnym kilku konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współorganizatorem sesji na konferencjach GDN 2015 oraz 6 th Podlasie Conference of Mathematics.

Na uwagę zasługuje także współpraca z naukowcami z ośrodków zagranicznych: prof. Tomem Burnsem, prof. Norą Machado oraz prof. Gregorym Kerstenem, których rezultatem są wspólne publikacje oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.

            Dr hab. Ewa Roszkowska prowadzi seminarium doktorskie i jest opiekunem naukowych trzech osób, które przygotowują pod jej kierunkiem rozprawy doktorskie. Otwarte przewody doktorskie posiadają: mgr Grzegorz Koronkiewicz, mgr Paweł  Konopka oraz mgr Ewa Piotrowska.

Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Była koordynatorem Wydziału Ekonomicznego UwB ds. Socrates-Erasmus, współuczestniczyła w przygotowywaniu pierwszego „Informatora WE UwB”, członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej na WE, Okręgowej Komisji Wyborczej, Komisji Rekrutacyjnej, członkiem Rady Wydziału Ekonomicznego, członkiem Komisji ds. Nagród, Kolegium Wydawniczego, Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. Dydaktyki. Od czerwca 2013 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne. Obecnie jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Systemu Jakości Kształcenia, członkiem Uczelnianej Komisji ds. Oceniania Pracowników Zatrudnionych Poza Wydziałami, opiekunem merytorycznym kierunku Informatyka i Ekonometria.

Dr hab. Ewa Roszkowska była w Komitecie Komitecie Organizacyjnych Konferencji  The Sixth Podlasie Conference on Mathematics w 2013 roku, której WEIZ był współorganizatorem, organizowała Dni Matematyki w Białymstoku na WEIZ (w ramach DNI Matematyki w Białymstoku)  w 2014 roku, była  Przewodniczącą  Jury Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (dla młodzieży) WEIZ w 2013 oraz 2014 roku, gdzie Uniwersytet w Białymstoku był współorganizatorem, przeprowadziła wykład  dla studentów i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki 2013. Współorganizowała (razem z GUS) szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów z zakresu prezentacji działań związanych ze statystyką publiczną  (3 szkolenia 2014 rok), (3 szkolenia 2015 rok) na WEIZ.

Dr hab. Ewa Roszkowska otrzymała nagrodę Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Białymstoku w latach 1989, 1992, nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku w roku, nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w roku 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016