Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Absolwentka Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z Uniwersytetem w Białymstoku (do 1997 roku Filią Uniwersytetu Warszawskiego) związana od 1990 roku. Stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskała w 1998 roku na Wydziale  Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W lipcu 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Jej główne obszary zainteresowań naukowych w ciągu lat pracy uległy ewolucji, od zagadnień szczegółowych dotyczących ekonomiki i organizacji rolnictwa, do zagadnień związanych z polityką państwa i Unii Europejskiej wobec wsi i rolnictwa. Szczegółowa problematyka badań to: zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym odniesieniem do obszarów peryferyjnie położonych (przygranicznych), przyrodniczo cennych i prawnie chronionych oraz obszarów, na których występują niekorzystne warunki do gospodarowania, a także oddziaływanie państwa i polityk wspólnotowych- (WPR, polityka regionalna i spójności) na rozwój wsi i rolnictwa.

Jej  dorobek naukowy obejmuje blisko 80 pozycji, upowszechniła go w ogólnopolskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, finansowanych zarówno ze środków statutowych uczelni, jak i funduszy zewnętrznych.