Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Profesor związany z Uniwersytetem w Białymstoku (wcześniej Filią Uniwersytetu Warszawskiego) od początku swojej kariery naukowej. W 2004 roku zostaje kierownikiem Zakładu Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Zakład ten, po uzyskaniu przez kierownika tytułu profesora nauk ekonomicznych, w 2012 roku zostaje przemianowany na Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie – główną jednostkę zajmującą się problematyką mikroekonomiczną na Wydziale. Od 2019 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Zakładu Teorii Przedsiębiorstwa. Problematyka badawcza profesora Wnorowskiego obejmuje zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, wpływu podatków na prowadzenie biznesu na poziomie mikroekonomicznym, handel zagraniczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, politykę gospodarcza, a zwłaszcza politykę podatkową i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, znaczenie własności intelektualnej we współczesnych przedsiębiorstwach, a także szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem. Do tej pory Profesor wypromował 4 doktorów, sporządził 17 recenzji prac doktorskich oraz jedną recenzję w przewodzie habilitacyjnym.

Dorobek publikacyjny Profesora obejmuje ponad 170 prac, w tym 3 książki autorskie. Jest on członkiem wielu naukowych gremiów, w tym miedzy innymi: Członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Białymstoku, Członkiem Rad Programowych: „OPTIMUM – Studia Ekonomiczne, „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” - Organu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, „Central European Reviev of Economics & Finance”, „Świat Finansów” – Wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu,  Członkiem Sekcji Logistyki Komitetu Inżynierii Produkcji PAN - Wydawcy „Management and Production Engineering Review”, Production Engineering Committee, Polish Academy of Science, Członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Za swoją aktywność wielokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną. Profesor Henryk Wnorowski w 2014 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.