Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na V KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”.

MAJĄ ZASZCZYT ZAPOROSIĆ NA

V KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

„Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”,

które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019r. na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych
młodych przedstawicieli środowiska akademickiego
z polskich i europejskich ośrodków naukowych
z zakresu nauk o zarządzaniu.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmować będzie następujące sekcje:

* koncepcje, metody i techniki zarządzania                          * zarządzanie strategiczne
* zarządzanie przedsiębiorstwem                                         * zarządzanie marketingowe
* zarządzanie zasobami ludzkimi                                         * zarządzanie zmianami
* zarządzanie finansami i rachunkowością                           * zarządzanie wiedzą
* zarządzanie innowacjami                                                   * zarządzanie produkcją
* zarządzanie logistyczne                                                     * zarządzanie jakością
* zarządzanie procesami                                                       * zarządzanie ryzykiem
* zarządzanie projektami                                                      * zarządzanie kryzysowe
* zarządzanie kulturą organizacyjną                                    * zarządzanie bezpieczeństwem
* przedsiębiorczość                                                              * nadzór korporacyjny

RADA NAUKOWA SYMPOZJUM

prof. UMK, dr hab. Maciej Zastempowski – Przewodniczący Rady
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

prof. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. UMK, dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. UJK, dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. AWL, dr hab. Artur Jacek Kożuch (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

prof. PŚ, dr hab. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska)

prof. UMK, dr hab. Agata Sudolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. PG, dr hab. Julita Wasilczuk (Politechnika Gdańska)

prof. PŁ, dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)

dr hab. Waldemar Glabiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Krzysztof Krukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Dorota Grego-Planer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Andrzej Sztando  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

 

 


PUBLIKACJA

Teksty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje zostaną opublikowane w postaci:

 • artykułu w czasopiśmie naukowym AUNC Zarządzanie
  (teksty w j. angielskim)
 • rozdziału w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  (teksty w j. polskim)

Decyzja o zakwalifikowaniu przygotowanego artykułu do jednego z ww. wariantów będzie podejmowana przez Radę Naukową Sympozjum.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie

http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

KALENDARIUM

30.04.2019 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego

Formularz do pobrania (https://goo.gl/forms/AhyqA2vHHL1z860W2) 10.05.2019 – termin nadsyłania artykułu
Przygotowane artykuły prosimy przesłać na adres ksmn.torun@gmail.com

15.05.2019 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
(dane do przelewu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia)

07.06.2019 – V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

 

WARIANTY UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

 1. udział + wystąpienie + publikacja 300zł
 2. udział + publikacja (bez wystąpienia)                 300zł
 3. udział + wystąpienie (bez publikacji)                 150zł
 4. wyłącznie udział (bez wystąpienia i publikacji)                 150zł
 5. wyłącznie publikacja (bez udziału i wystąpienia) 250złOpłata konferencyjna nie zawiera kosztów związanych z noclegiem.

 

Każdy uczestnik Sympozjum otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w konferencji oraz charakter uczestnictwa.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM

mgr Agnieszka Kuś – Przewodnicząca 
(kontakt: 509-469-735; adk@umk.pl)

dr Dorota Grego-Planer
(dgp@umk.pl)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://www.kzp.umk.pl