Wydział Ekonomii
i Finansów

XI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską "TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ"

Czekamy na prace magisterskie o promocji i rozwoju Polski

 

 

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz jedenasty ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Konkurs jest organizowany przy współpracy z PAIH, POT, IAM oraz ARR. Patronatu dotychczas udzielili: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na laureatów czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości blisko 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

 

 

Na przestrzeni dotychczasowej historii Konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał posiada nasza młodzież, jak świeże i twórcze jest jej spojrzenie na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku USB
  • Streszczenie pracy
  • Notkę biograficzną autora
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy

 

 

Termin zgłoszeń upływa 23.10.2017 r.

 

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).   

 

KONKURS TERAZ POLSKA PROMOCJA I ROZWÓJ

TEMATYKA KONKURSU

WYDZIAŁ

HASŁA GŁÓWNE

HASŁA UZUPEŁNIAJĄCE

·         EKONOMIA

·         FINANSE

·         STUDIA LOKALNE I REGIONALNE

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         INNOWACYJNOŚĆ

·         PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

·         KONKURENCYJNOŚĆ

·         rozwój i wspieranie przedsiębiorczości

·         konkurencyjność i innowacyjność polskich produktów, firm, branż i regionów

·         badania i rozwój

·         rozwój społeczno-ekonomiczny miast i regionów

·         umiędzynarodowienie polskiej Gospodarki

·         rynki finansowe a rozwój i konkurencyjność Polski

·         strategie rozwoju i strategie marketingowe miast i regionów

·         marka Polski, promocja kraju w świecie, jego regionów i produktów

·         SOCJOLOGIA

·         PSYCHOLOGIA

·         NAUKI SPOŁECZNE

·         FILOZOFIA

·         PRAWO I ADMINISTRACJA

·         KULTUROZNAWSTWO

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKI:

·         LUDZIE

·         POTENCJAŁ

·         UWARUNKOWANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·         instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.)

·         marketing polskich miast i regionów

·         spójność społeczno-ekonomiczna Polski, społeczne i demograficzne wyzwania Rozwoju

·         rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w rozwoju Polski

·         NAUKI POLITYCZNE

·         DZIENNIKARSTWO

·         STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

POLSKA W ŚWIECIE:

·         TOŻSAMOŚĆ

·         WIZERUNEK

·         PROMOCJA

·         promocja Polski w świecie

·         Polska w stosunkach międzynarodowych

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie)

·         wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie

·         WYDZIAŁY ROLNICZE I DOTYCZĄCE OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ I PROMOCJA POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

·         rozwój, konkurencyjność i promocja sektora rolno-spożywczego

·         produkty i specjalności regionalne

·         międzynarodowa konkurencyjność sektora rolno-spożywczego

·         rozwój obszarów wiejskich

·         ZARZĄDZANIE

·         MARKETING

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ, DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA

·         marka Polska, promocja Polski w świecie

·         działania marketingowe polskich miast i regionów

·         międzynarodowe sukcesy polskich branż i firm

·         dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji

·          skuteczność i efektywność strategii i narzędzi zarządzania i Marketingu

·         polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja

·         TURYSTYKA

·         REKREACJA

·         SPORT

ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU

·         rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski)

·         konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu)

·         produkty i specjalności regionalne