Wydział Ekonomii
i Finansów

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

Kraków, 24 lutego 2020 r.

Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS). Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również  48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

– Wydaje nam się, że w takiej regionalnej środkowo-europejskiej kooperacji tkwi duży potencjał. Oczywiście ważne jest, aby polscy naukowcy mieli jak najlepsze kontakty z krajami odnoszącymi na polu nauki największe sukcesy, takimi jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale warto również zacieśniać współpracę z krajami naszego regionu, gdzie istnieje dużo bardzo wartościowych ośrodków naukowych. Liczymy, że w przyszłości do partnerstwa będą dołączać kolejne państwa, szczególnie zależałoby nam na Węgrzech. – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Konkurs przeprowadzany będzie w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS, a od września 2020 r. – w ramach konkursu OPUS – także NCN. Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny

Agencją wiodącą może być ta instytucja partnerska, która w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z dwóch krajów finansować będzie co najmniej 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym, a w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami badawczymi z trzech krajów – będzie finansować co najmniej 25% budżetu całego projektu.

Konsorcja badawcze będą decydować o wyborze agencji, do której wniosek zostanie skierowany. Projekty wymagające finansowania grup badawczych z trzech lub dwóch krajów będą konkurować ze sobą na równych prawach, a doskonałość naukowa stanowić będzie kluczowe kryterium ich wyboru – dodaje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN.

Zespół badawczy afiliowany w kraju agencji wiodącej będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku wspólnego do tej agencji. Wniosek ten musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane w dany projekt zespoły i spełniać wymogi agencji wiodącej. Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej, niebędącej agencją wiodącą, komplet wymaganych przez nią dokumentów, w tym m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja partnerska tego wymaga. Terminy naboru wniosków wspólnych i wniosków krajowych wskazane są w ogłoszeniu o konkursie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

W NCN do konkursu CEUS-UNISONO przyjmowane będą wnioski krajowe przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej NCN. Wnioski krajowe należy złożyć w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl), w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Do wniosku krajowego należy dołączyć wniosek wspólny przygotowany we współpracy z partnerskimi zespołami z zagranicy, złożony wcześniej do agencji wiodącej.

Wnioski złożone w konkursie CEUS-UNISONO będą podlegać ocenie formalnej przeprowadzanej w NCN i w zagranicznych instytucjach partnerskich właściwych dla zaangażowanych w dany projekt zespołów badawczych oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej w agencji wiodącej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym. Planowana data ogłoszenia pierwszych wyników oceny to druga połowa 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu można odnaleźć w dokumentacji konkursowej na stronie www.ncn.gov.pl.

O Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2019 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NET-u zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania podstawowe” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.