Wydział Ekonomii
i Finansów

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna realizację partnerskiego projektu ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Białostocka. W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,
 • Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
 • Klaster Obórki Metali,
 • Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Cel Projektu

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

Zadania Projektu

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB,
 2. Stworzenie platformy usług dla biznesu,
 3. Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. 

Kto może uczestniczyć w naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych?

Nabór jest dedykowany pracownikom naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru powinny dotyczyć 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wnioski aplikacyjne mogą być składane przez pracowników naukowych Uczelni:

 • jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu, 
 • jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, które mają potencjał rynkowy do komercjalizacji.

Jak się zgłosić do projektu?

Nabór będzie prowadzony wyłącznie w formule online. Należy przejść na wniosek aplikacyjny i wypełnić formularz.

Nabór (online) wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych rusza: 12.04.2021 roku i potrwa do 06.05.2021 r.

Finansowanie otrzymają projekty wyłonione przez ekspertów, spośród tematów zgłoszonych przez środowisko naukowe (PB,UMB,UwB), które będą zgodne z RIS3. Szczegółowe informacje, w tym „Regulamin naboru”, znajdują się na stronie internetowej projektu.


Kontakt: 

Koordynator Projektu na Uniwersytecie w Białymstoku: dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora ds. Klastrów

Biuro Obsługi Projektu: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku,

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, tel. 85 745 70 20, 745 71 06,

a.dobrzycka@uwb.edu.plmroszko@uwb.edu.pleborawska@uwb.edu.pl


PARTNERZY: