Wydział Ekonomii
i Finansów

Lokalne Partnerstwo na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Dnia 12 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań Lokalnego Partnerstwa (PL) na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach nt. Funkcjonowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarzadzania wiekiem,  w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP.

Tym samym rozpoczęto proces testowania  interdyscyplinarnego modelu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w ramach projektu „NAWIGACJA 50 PLUS
– interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”
współfinasowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu, organizacji skupiających pracodawców oraz uczelni wyższych, a mianowicie: Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Klastra Obróbki Metali, Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białystoku, Wschodniego Klastra Budowlanego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Białymstoku oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB,

Przedmiotem moderowanej dyskusji, indywidulanych konsultacji oraz wykładu były m.in. następujące kwestie: znaczenie wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ w MMŚP w aspekcie zmian demograficznych; prezentacja założeń projektu NAWIGACJA 50+ oraz wypracowanych narzędzi zarzadzania wiekiem w przedsiębiorstwie; prezentacja założeń Lokalnego Partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie - idea listu intencyjnego zawiązania Lokalnego Partnerstwa oraz regulamin Partnerstwa; identyfikacja roli poszczególnych uczestników w partnerstwie; analiza modelowego składu lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP, w tym propozycje zaproszenia innych partnerów, w celu zachowania interdyscyplinarności działań PL.

W trakcie dyskusji sformułowano wyzwania dla PL: prace nad zmianą nastawienia pracodawców do pracowników 50+; presja społeczna nad zmianami w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego (działania międzysektorowe) w tym normach prawnych gwarantujących wdrażanie założeń związanych z zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwie, konieczność proponowania rozwiązań przenikających w równym stopniu różne sfery zarządzania wiekiem : ekonomicznej, zdrowotnej i społecznej.

Podczas spotkania podpisany został również list intencyjny przez osoby reprezentujące poszczególne instytucje, potwierdzający chęć aktywnego uczestnictwa na rzecz promocji i wdrażania zasad zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB jest inicjatorem Lokalnego Partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.

 

Nazwa Projektu - „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

Program Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

-  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Lider projektu – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  - Niemcy

Cel główny - Celem głównym niniejszego projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP.

 

 

GALERIA