Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Odbywa się poprzez ocenę:

  1. zasobów bibliotecznych, w szczególności ich aktualizowania pod kątem potrzeb pracowników, studentów (doktorantów) oraz ich dostępu do komputerowych baz danych,
  2. jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie w środki audiowizualne, wyposażenie laboratoriów, dostęp do Internetu) i jej dostosowania do ilości studentów (doktorantów), uczestników studiów podyplomowych,
  3. dostępności i przejrzystości informacji na temat kształcenia, w szczególności informacji o kierunkach studiów, programach studiów, sylabusach przedmiotów, harmonogramie zajęć dydaktycznych, przyznanych jednostce certyfikatach, międzynarodowej współpracy studenckiej (doktoranckiej), itp.
  4. organizacji zajęć.

Ocena warunków kształcenia i organizacji studiów dokonywana jest przez studentów (doktorantów) w oparciu o co roku wypełnianą ankietę ewaluacyjną. Ankieta ma charakter dobrowolny i zamieszczana jest w systemie USOSweb.

W odniesieniu do słuchaczy studiów podyplomowych ocena warunków kształcenia i organizacji studiów dokonywana jest na podstawie opinii słuchaczy wyrażonych w ankiecie przeprowadzanej dla każdej edycji studiów podyplomowych. Ankiety wypełniane są w formie papierowej lub elektronicznej zamieszczonej w systemie USOSweb, o wyborze formy decyduje Kierownik Studiów Podyplomowych.