Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Monitorowanie odbywa się poprzez analizę i ocenę programu dotyczącego:

  1. funkcjonującej wymiany studentów (doktorantów) w ramach umów pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie programów mobilności studentów (doktorantów),
  2. sformalizowanego systemu zasad zaliczania osiągnięć studentów/doktorantów – punktów i ocen,
  3. wykorzystania doświadczeń zdobytych przez studentów/doktorantów podczas kształcenia realizowanego na innych uczelniach pod kątem poprawy jakości kształcenia (np. uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, zmiana sposobu prowadzenia zajęć),
  4. opinii przekazanych przez studentów (doktorantów) przyjeżdżających (polskich i zagranicznych) na temat realizowanych na Uczelni studiów w stosunku do ich oczekiwań w tym zakresie (np. sprawy organizacyjne, system nauczania, relacje student (doktorant) – nauczyciel akademicki),
  5. udziału studentów (doktorantów) w zajęciach prowadzonych przez profesorów wizytujących lub zajęciach prowadzonych w językach obcych.

 

Procedura 9. Mobilność studentów

 

 Zakres procedury

Ocena mobilności studentów określająca sposób analizy i oceny mobilności studentów w zakresie studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB w zakresie wymiany związanej ze studiami i praktykami.

Zasady postępowania

Zasady odnoszą się przede wszystkim do mobilności studentów w ramach realizowanych na Wydziale programów: Erasmus+ oraz MOST. W razie przystąpienia do innych programów mobilności zakres analizy zostaje rozszerzony.

1.     Koordynator programu Erasmus+ ds. studentów wyjeżdżających zwraca się z prośbą do studentów wyjeżdżających za granicę o wypełnienie ankiety po powrocie z mobilności.

Koordynator programu MOST na Uczelni zwraca się z prośbą do studentów uczestniczących w programie MOST o wypełnienie ankiety po powrocie z mobilności.

2.     Koordynator programu Erasmus+ ds. studentów przyjeżdżających zwraca się do studentów zagranicznych uczestniczących w programie ERASMUS+ na Wydziale z prośbą o wypełnienie ankiety po zakończeniu mobilności. Z podobną prośbą koordynator programu MOST na Uczelni zwraca się do studentów przyjeżdżających na Wydział w ramach programu MOST.

3.     Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+ sporządza raport dotyczący oceny mobilności studentów Wydziału. W raporcie przedstawia zarówno wnioski wynikające z opinii studentów, jak również przedstawia sytuację w zakresie mobilności studentów (trendy, uwarunkowania, pozycję na tle innych wydziałów). Przedstawia również sugestie dotyczące zmian w zakresie mobilności studentów.

4.     Procedura oceny mobilności studentów jest stosowana w odniesieniu do wszelkich form mobilności studentów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, zarówno w zakresie polskich studentów wyjeżdżających, jak i zagranicznych studentów przyjeżdżających. Analizą są objęte wyjazdy na studia oraz na praktyki. Zakres analizy obejmuje przede wszystkim programy: Erasmus+ oraz MOST.

5.     Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+ przedstawia raport Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia w terminie do 30 września.

Podmiot wykonujący zadanie

Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+ (International Cooperation Team), Koordynator programu MOST na Uczelni

Podmiot monitorujący

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej

Dokumenty związane z realizacją zadania

1.     Ankieta dla studentów uczestniczących w wymianie międzyuczelnianej (wersja w j. polskim/ j. angielskim): Załącznik nr 4a oraz Załącznik nr 4b do Uchwały Senatu nr 2614

2.     Sprawozdanie Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+