Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

List Pani Dziekan 17 września 2020 r.

Szanowni Studenci, Doktoranci, Pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów,

najbliższe miesiące funkcjonowania szkół wyższych to nadal czas walki z epidemią związaną z wirusem SARS-CoV-2. Nakłada to na Nasz Wydział liczne obowiązki związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa procesu dydaktycznego oraz aktywności naukowej i organizacyjnej Studentów, Doktorantów oraz Pracowników. Jest to czas bardzo pouczający, jest też sprawdzianem Naszej otwartości, zrozumienia i współpracy. To właśnie Nasze zaangażowanie - bez względu na okoliczności - determinuje rozwój Naszego Wydziału. Uznając wysoką jakość kształcenia za cel niekwestionowany i niezmienny, w najbliższym okresie równoważnym priorytetem będzie konieczność ograniczania ryzyka zakażenia w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z Decyzją nr 13 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów z 10 września 2020 r., zajęcia dydaktyczne na Wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane będą w dwóch formach: zdalnej oraz kontaktu bezpośredniego.

W formie zdalnej realizowane będą - na wszystkich kierunkach, stopniach studiów oraz we wszystkich formach (studia stacjonarne, niestacjonarne) - wykłady, seminaria magisterskie i licencjackie, proseminaria, lektoraty (z wyjątkiem I roku studiów) oraz wszystkie zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus+. W formie kontaktu bezpośredniego realizowane będą natomiast: ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty na I roku studiów oraz – zgodnie z Decyzją Kierownika SWFIS – zajęcia z wychowania fizycznego.

Przyjęte rozwiązania wynikają z dążenia do zapewnienia równowagi między wysoką jakością kształcenia a koniecznością zapewnienia Państwu bezpieczeństwa. W tym drugim wymiarze budynek Wydziału został dostosowany do Środowiskowych Wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, co jednocześnie znacznie zmniejszyło możliwości prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego. Przygotowywany obecnie rozkład zajęć uwzględnia ponadto rekomendacje J.M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącą rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w poszczególnych grupach, w taki sposób, by ograniczać liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie, a także zalecenie, by dana grupa studencka realizowała w danym dniu zajęcia dydaktyczne w jednym pomieszczeniu. W miarę możliwości, dla bezpieczeństwa Studentów, zajęcia w formie kontaktu bezpośredniego odbywać się będą jednego dnia. Jednocześnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku, nauczyciel akademicki – co do zasady - prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje w siedzibie Wydziału.   

Oczekiwaniu na powrót do funkcjonowania Wydziału bez niepokoju o zdrowie Naszych Studentów, Doktorantów i Pracowników, towarzyszy przeświadczenie, że najbliższy okres pozwoli na zdobycie nie tylko nowej wiedzy, ale cennego doświadczenia z współpracy społeczności akademickiej.

 

          Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB