Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Komunikat dla Pracowników i Studentów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego na Wydziale Ekonomii i Finansów

Drodzy Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomii I Finansów

 

w związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się COVID-19, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19a także uwzględniając najnowsze Komunikaty Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z tym związane (Komunikat z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku od 12 do 25 marca, w tym zajęć realizowanych zdalnie oraz  Komunikat z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego), informuję, iż w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, a także w celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć podjęłam dzisiaj decyzję, zgodnie z którą zajęcia dydaktyczne realizowane na naszym Wydziale odbywają się w formie kształcenia zdalnego (Decyzja Dziekana Ekonomii i Finansów UwB z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów). Jednocześnie informuję, że:

  • Forma zdalna prowadzenia zajęć dotyczy wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, a także wszystkich form kształcenia (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych).
  • W przypadku studiów podyplomowych decyzja w tej kwestii należy do ich kierowników.
  • Sposób prowadzenia zajęć w systemie zdalnym określają prowadzący poszczególne zajęcia, uwzględniając m.in. następujące możliwości kontaktu ze studentami i przekazywania im materiałów dydaktycznych (informacji, zadań, testów, nagrań audio-video itp.) do samodzielnego opracowania poprzez:
  1. umieszczanie materiałów na Platformie e-learningowej UwB (https://blackboard.uwb.edu.pl) jako podstawowego narzędzia do realizacji kształcenia zdalnego; w przypadku konieczności uruchomienia nowego kursu na platformie należy bezpośrednio kontaktować się z Działem Aplikacji Komputerowych UwB;
  2. komunikowanie się ze studentami i wysyłanie materiałów dydaktycznych za pośrednictwem systemu USOS (USOS mail), z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej potwierdzenie odbioru.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych związanych z przekazywaniem i odbiorem materiałów proszę o kontakt z informatykami WEiF.

Zalecam również, aby wszystkie konsultacje naszych pracowników w terminie do 25 marca 2020 r. odbywały się w formie zdalnej (online). Bardzo proszę pracowników, aby przy terminach swoich konsultacji podanych na stronie internetowej WEiF zamieścili informację o nowej formie konsultacji, a także poinformowali studentów o jej zmianie poprzez system USOS. Jednocześnie bardzo proszę, aby w wyznaczonych godzinach pracownicy byli do dyspozycji studentów (odpowiadali na ich ewentualne pytania, pomagali w rozwiązaniu problemów związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, udostępniali materiały dydaktyczne itp.). Obowiązek ten dotyczy również stałej dostępności pracowników w czasie odbywania zaplanowanych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Proszę również o skrupulatne ewidencjonowanie przeprowadzonych zajęć w formie elektronicznej oraz uczestnictwo studentów w tych zajęciach zgodnie z zaleceniami władz Wydziału. Prośba również do kierowników jednostek (katedr/zakładów) o nadzór w tym zakresie.

 

Szanowni Państwo, znaleźliśmy się w nowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Apeluję o rozsądek, odpowiedzialność, wzajemne wsparcie, życzliwość oraz współpracę wszystkich członków naszej wspólnoty akademickiej.

 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

 Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz