Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Jakość kształcenia

 

Polityka jakości kształcenia
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Istota Wydziałowego Systemu Zapewnienia JK
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Zadania Wydziałowego Systemu Zapewnienia JK
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie standardów akademickich
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Ocena prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Ocena jakości zajęć dydaktycznych
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie wsparcia studentów (doktorantów) w procesie uczenia się
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie mobilności studentów (doktorantów) oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Uzyskiwanie opinii absolwentów uczelni o przebiegu odbytych studiów
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programów studiów
CZYTAJ WIĘCEJ ...
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów
CZYTAJ WIĘCEJ ...