Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów (wcześniej Wydziale Ekonomii i Zarządzania) Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) utworzono w 2009 r. Jest on dostosowywany do reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia aktualnie obowiązujące przepisy. System jakości kształcenia na Wydziale, od momentu jego utworzenia, funkcjonuje na podstawie:

 

 • Uchwała nr 2847 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku
 • Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku.
 • Uchwały nr 2541Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku w sprawie określania sposobu potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Uchwały nr 2016 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Uchwały nr 1748 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku;
 • Uchwały nr l749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie polityki zapewnienia jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku;
 • Zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie harmonogramu działań na rzecz jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017.
 • Uchwały nr 1450 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r. zmieniającej Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 • Uchwały nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 • Uchwały nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 • Uchwały nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Głównym zadaniem Systemu Zapewniania JK na Wydziale EiF jest kompleksowe monitorowanie, a w efekcie podnoszenie jakości kształcenia. W tym celu utworzono jednolite organy, procedury i instrumenty dotyczące jakości kształcenia, spełniające warunki zapisane w ustawie i rozporządzeniach oraz wewnętrznych aktach prawnych UwB

Zapewnianie jakości kształcenia obejmuje wszelkie planowane i systematyczne działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższeniem jakości kształcenia, niezbędne do stworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, że usługa edukacyjna spełni ustalone wymagania jakościowe interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces ciągły, systematyczny i wieloaspektowy. Jego podstawą jest przekonanie, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dyskusja, współpraca, promowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. System zapewnienia jakości to też zbiór procedur i narzędzi służących podnoszeniu poziomu jakości kształcenia. Odnoszą się one do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego. Uwzględniają one wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach i formach studiów, osiąganych przez studenta (doktoranta), słuchacza studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywane przez studentów (doktorantów), słuchaczy studiów podyplomowych oraz wnioski z hospitacji i monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wydziału oraz opinii pracodawców.

System jakości kształcenia na poziomie Wydziału Ekonomii i Finansów jest częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i jest realizowany również przez:

 

Dziekana, który organizuje system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. Do jego zadań należy w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy naukowej na Wydziale Ekonomii i Finansów; odpowiadanie za organizację i jakość działalności naukowej, ewaluację jakości działalności naukowej w dyscyplinie reprezentowanej przez Wydział i jej wynik, w tym między innymi za: prowadzenie bieżącej weryfikacji zgodności dorobku publikacyjnego pracownika z deklarowaną przez niego dyscypliną, nadzór nad działalnością Wydziału i dorobkiem pracowników w zakresie spełniania kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną wewnętrznych jednostek organizacyjnych i ich pracowników oraz kontrola działalności pracowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wykonujących prace na Wydziale Ekonomii i Finansów; odpowiadanie za prowadzoną na Wydziale działalność dydaktyczną; sprawowanie nadzoru nad oceną okresową nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomii i Finansów; sporządzanie ramowego planu hospitacji i nadzorowanie jego realizacji,
 3. odpowiadanie za przygotowanie projektu programów studiów.

Radę Wydziału, do zadań której należy między innymi: opiniowanie strategii rozwoju Wydziału i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; uchwalanie programów badań naukowych i programów współpracy naukowej; przeprowadzanie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie zgodnie ze wskazaniem Rektora; występowanie z wnioskiem do Senatu UwB o nadanie tytułu doktora honoris causa; występowanie z wnioskiem do Senatu UwB w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia; opiniowanie projektów programów studiów i studiów podyplomowych; zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działania systemu zapewnienia jakości kształcenia; ocena działalności Dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału; opiniowanie w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich; opiniowanie spraw przedstawionych przez Rektora lub Dziekana; opiniowanie, na wniosek Dziekana, podziału środków finansowych z subwencji, dotacji, środków i funduszy przeznaczonych na działalność Wydziału


Radę Dyscypliny, do której zadań należy:

 1. w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora: nadanie stopnia doktora w danej dyscyplinie; powoływanie komisji doktorskich do dokonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, o których mowa w art. 192. ust. 1 ustawy; przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora,
 2. w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: nadanie stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie; powoływanie komisji habilitacyjnych, o których mowa w art. 221 ust. 5 ustawy; przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 3. wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą Senatu, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 18 i 21,
 4. nostryfikacja stopni naukowych zgodnie ze wskazaniem rektora,
 5. wydawanie opinii w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Kolegium Dziekańskie, którego obowiązkiem jest nadzór nad bieżącymi sprawami dotyczącymi zarządzania Wydziałem, w tym: bieżące monitorowanie i wdrażanie ewentualnych zmian w systemie jakości kształcenia, inicjowanie i przeprowadzanie procesu przeglądu obowiązujących programów studiów w kontekście możliwości ich udoskonalenia, monitorowanie konferencji naukowych organizowanych przez WEiF, nadzór i monitorowanie procesów wydawniczych.

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, który podejmuje działania monitorujące na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Wydziału w obszarach wskazanych w § 3 ust.1 pkt.1-9 (na studiach podyplomowych w § 3 ust. 1, pkt. 2-4) Uchwały 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Zadaniem Zespołu jest także sporządzanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania wszystkich elementów systemu jakości kształcenia, ze wskazaniem mocnych i słabych stron Wydziału w poszczególnych obszarach podlegających monitorowaniu.

 

Wydziałową Radę Konsultacyjną, która jest organem doradczym i opiniodawczym Dziekana. Do podstawowych zadań należy w szczególności: opiniowanie strategii rozwoju WEiF; opiniowanie nowych kierunków studiów i specjalności; opiniowanie zmian w programach studiów, z uwzględnieniem adekwatności efektów uczenia się do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i regionalnego rynku pracy; współpraca w zakresie badań ankietowych dotyczących opinii pracodawców o poziomie kwalifikacji zatrudnianych absolwentów; wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących WEiF na prośbę Dziekana lub z własnej inicjatywy; współpraca w zakresie praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych organizowanych dla studentów i doktorantów; wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami WEiF a przedstawicielami praktyki gospodarczej poprzez czynny ich udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez WEIF; wspieranie procesów integracji środowiska naukowego z przemysłem i gospodarką regionalną; wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji WEiF.

 

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne, które w ramach swoich działań: monitorują dostosowanie programów studiów na prowadzonych kierunkach do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz potrzeb rynku pracy; przedstawiają Dziekanowi projekty doskonalenia programów studiów w oparciu o wnioski wynikające ze sprawozdań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w tym: z analiz badań ankietowych studentów i absolwentów, monitorowania losów absolwentów), zaleceń PKA oraz opinii Wydziałowej Rady Konsultacyjnej.

 

Kierowników Katedr/Zakładów, których zadaniem jest między innymi: ustalanie priorytetów badawczych oraz harmonogramu ich realizacji, w tym konkretnych terminów prezentacji efektów tych badań przez pracowników na zebraniach Katedry/Zakładu; przygotowywanie i przedstawianie planu zamierzeń wydawniczych pracowników Katedry/Zakładu; przygotowywanie obsady przedmiotów realizowanych przez daną Katedrę/Zakład; dokonywanie hospitacji zajęć; nadzór nad tematami prac dyplomowych prowadzonych w ramach seminariów prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu.

Działania w zakresie gromadzenia i analizy danych oraz wdrażania kompleksowego systemu jakości podejmowane na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie formy i rodzaje kształcenia. Ponadto, szczególną uwagę przywiązuje się do rozwijania posiadanych i implementowania nowych instrumentów i procedur w ramach Systemu zapewnienia jakości kształcenia się oraz narzędzi informatycznych umożliwiających gromadzenie i analizę danych z różnych obszarów mających wpływ na jakość kształcenia.