Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe
Kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

 

Kryteria ewaluacjiKuacji jakości działalności naukowejKryteria ewaluacji jakości działalności naukowej

K1 Poziom naukowy prowadzonej działalności (waga: nauki społeczne 0,7)

Rodzaje publikacji uwzględnione w ewaluacji:

 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (tylko posiadających indeks CORE) zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism,
 • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism,
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach,
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach.

 

Wartość publikacji i sloty publikacyjne

Całkowita wartość punktowa publikacji Pc Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji P w okresie Udział jednostkowy autora U Wartość pkt udziału jednostkowego Pu
Monografia / Redakcja monografii / Rozdział w monografii Artykuł w czasopiśmie lub w materiałach konferencyjnych
2017-2018 wykaz z 2017 2019-2021 wykaz z 2019

200(300) /

100(150)/

50(75)
min 30 200 Pc
140
100
80(100)/20/20 25 lub 20 70
40
20/5/5 mniej niż 20 20
5 5

к - liczba autorów z jednej dyscypliny i jednostki, m - liczba autorów ogółem

Źródło: Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Oz.U. 2019 poz. 392)

 

Ograniczenia nałożone na sumę udziałów jednostkowych (ważoną liczbę publikacji):

       1. Suma udziałów jednostkowych U za uwzględnione w ewaluacji publikacje obliczona dla:

 • pracownika: maksymalnie 4-krotność iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie,
 • pracownika: z tytułu monografii, redakcji monografii i rozdziałów w monografii, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, wynosi maksymalnie 2,
 • pracowników spoza N oraz doktorantów ze szkoły doktorskiej wynosi maksymalnie 20%*3N,
 • dyscypliny: maksymalnie 3N,
 • dyscypliny: z tytułu monografii i redakcji monografii, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, wynosi maksymalnie 20%*3N,
 • dyscypliny: z tytułu publikacji artykułów w okresie 2019‐2021 oraz monografii/redakcji monografii/rozdziałów w monografii za lata 2017-2021 wynosi maksymalnie 220%N ,

        2. Suma punktów za autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w monografii przyznane ewaluowanemu podmiotowi w dyscyplinie nie może przekroczyć całkowitej wartości punktowej monografii P

 

K2  Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (waga: nauki społeczne 0,1)

 • chodzi przede wszystkim o projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym, np. granty finansowane z NCN, NCBR, NPRH; projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane przez przedsiębiorców lub podmioty działające na rzecz rozwoju nauki (np. Fundacja na rzez Nauki Polskiej),
 • w ewaluacji będą uwzględniane projekty, których tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej,
 • relatywnie mało restrykcyjny limit jeśli chodzi o liczbę projektów uwzględnianych w ewaluacji: liczba projektów uwzględnianych przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych w danej dyscyplinie naukowej, nie może być większa niż liczba N.

Punktacja w naukach społecznych:

 1. Projekty badawcze:
 • 1 pkt za 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów,
 • 1 pkt za 12 500 zł sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów jeżeli projekt jest realizowany w konsorcjum a lider jest spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki,

       +400% pkt –projekty finansowane przez European Research Council,

       +200% pkt –  projekty finansowane w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji UE,

       +50% pkt – inne projekty finansowane przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe.

 1. Komercjalizacja i prace na rzecz podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego 1 pkt za 5000zł (suma punktów maksymalnie 10N).

 

K3  Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ‐ ocena ekspercka (waga: nauki społeczne 0,2)

Ocenę  wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych i prac rozwojowych a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, sporządzonych na podstawie dowodów tego wpływu, w szczególności w formie raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach ujawnionych w okresie objętym ewaluacją.

 1. Liczba opisów wpływu będzie uzależniona od liczby N. Dla liczby N mniejszej niż 100 przedstawia się 2 opisy.
 2. Dodatkowe 3 opisy wpływu dla HST (wybitne monografie, słowniki biograficzne, słowniki bibliograficzne, bazy danych).
 3. Dodatkowe 2 opisy wpływu dla wszystkich dziedzin (komercjalizacja pośrednia –spółka spin‐off).
 4. Opis wpływu sporządzany jest w wersji polskiej i angielskiej, jest oceniany przez dwóch ekspertów powoływanych przez ministra.
 5. Kryterium 3 bazuje na systemie ewaluacji funkcjonującym w Wielkiej Brytanii pod nazwą ResearchExcellence Framework (REF).

Trzecie kryterium, odnosi się do długofalowych efektów działalności naukowej.

 • Prowadzone badania – okres: 1.01.1997 – 31.12.2021
 • Dowody wpływu – okres: 1.01.2017 – 31.12.2021

Ocenia podlega:

 1. Zasięg
 • Międzynarodowy – 50 pkt
 • Krajowy – 40 pkt
 • Regionalny – 30 pkt
 • Lokalny – 20 pkt
 • Brak lub brak odowodnienia – 0 pkt (w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wskazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji. (…))
 1. Znaczenie
 • Przełomowe - 50 pkt
 • Istotne – 25 pkt
 • Ograniczone – 10 pkt
 • Marginalne - 0 pkt