Wydział Ekonomii
i Finansów

Specjalizacje do wyboru:

Rachunkowość i Podatki (RiP)

Specjalizacja odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci specjalizacji są przygotowani do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych, firmach doradztwa podatkowego oraz innych jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalizacji są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Absolwent studiów na specjalizacji Rachunkowość i podatki, w szczególności:

 • posługuje się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi,
 • wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych,
 • potrafi sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe,
 • podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz podatkowych,
 • posiada umiejętność konstruowania budżetu przedsiębiorstwa i kontroli jego wykonania, organizowania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, wykorzystania narzędzi controllingu w procesie decyzyjnym,
 • potrafi przewidywać konsekwencje podatkowe podejmowanych decyzji oraz posługiwać się metodami optymalizacji zobowiązań podatkowych.

 

Przedsiębiorstwo na rynku (PnR)

Absolwenci studiów II stopnia na specjalizacji Przedsiębiorstwo na rynku nabywają pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Znają podstawowe narzędzia prowadzenia analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrafią je zastosować w praktyce.  Nabywają umiejętności w obszarze gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi na poziomie podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych w tym zakresie. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach różnej wielkości i formy prawnej zarówno w kraju jak i za granicą. W szczególności mogą pracować jako kierownicy w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie, w tym jako specjaliści do spraw finansowo-administracyjnych, kierownicy działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierownicy działu marketingu i sprzedaży, jako specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania i do spraw finansowych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Przedsiębiorczość i innowacje (PII)

Specjalizacja odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w sektorze przedsiębiorstw i instytucji związanych z polityką innowacyjną.

Absolwent po ukończeniu studiów na specjalizacji Przedsiębiorczość i innowacje będzie potrafił:

 • opisywać i zanalizować strategie innowacji w firmach;
 • oceniać rolę informacji gospodarczej;
 • negocjować umowy handlowe;
 • oceniać zakres wykorzystania rachunkowości i controllingu;
 • wykorzystywać poszczególne metody wyceny firm;
 • ocenić funkcjonowanie spółek publicznych;
 • oceniać czynniki konkurencyjności firm.

 

Logistyka międzynarodowa (LM)

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalizacji logistyka międzynarodowa posiada kompetencje z zakresu efektywności systemów logistycznych i organizowania działalności logistycznej w ujęciu międzynarodowym. Posiada wiedzę z zakresu organizowania międzynarodowego transportu i spedycji i obciążeń fiskalnych w tej branży, polityki celnej oraz kształtowania międzynarodowych transakcji gospodarczych i przepływu technologii w ujęciu globalnym. Absolwent zna związki i zależności między procesem globalizacji i systemami logistycznymi oraz identyfikuje warunki kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy, jako specjalista i analityk w rodzimych przedsiębiorstwach (handlowych, usługowych i przemysłowych) działających w skali międzynarodowej, a także m.in. w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych i innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym.