Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dziekan

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dyżur Dziekański: poniedziałek 8.15 - 9.00, pok. 110

E-mail: dziekan.weif@uwb.edu.pl

Telefon: (85) 745-77-11

 


Obowiązki i zadania

 • Kierowanie Wydziałem i reprezentowanie go na zewnątrz.
 • Opracowywanie Strategii Wydziału, zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydziału i zapewnianie wykonywania jej uchwał.
 • Przewodniczenie posiedzeniom Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse i zapewnianie wykonywania ich uchwał.
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz kontrolowanie działalności pracowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wykonujących prace na Wydziale.
 • Określanie zakresu obowiązków Prodziekanów.
 • Przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Wydziału rocznych sprawozdań Dziekana.
 • Dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Wydziału.
 • Podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących funkcjonowania Wydziału, niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza.
 • Uchylanie decyzji kierowników sprzecznych z Ustawą, Statutem, Uchwałą Senatu, Uchwałą Rady Wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszające ważny interes Uniwersytetu.
 • Nadzór merytoryczny nad organizacją działalności naukowej i badawczej Wydziału, ewaluacją jakości działalności naukowej w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, monitorowanie rozwoju kadry naukowej.