Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 1. Opiniowanie strategii rozwoju WEiF.
 2. Opiniowanie nowych kierunków studiów i specjalności.
 3. Opiniowanie zmian w programach studiów, z uwzględnieniem adekwatności efektów uczenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy.
 4. Współpraca w zakresie badań ankietowych dotyczących opinii pracodawców
  o poziomie kwalifikacji zatrudnianych absolwentów.
 5. Wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących WEiF na prośbę Dziekana lub
  z własnej inicjatywy.
 6. Współpraca w zakresie praktyk zawodowych, staży, wizyt studyjnych organizowanych dla studentów i doktorantów.
 7. Wymiana wiedzy i doświadczeń między pracownikami WEiF a przedstawicielami praktyki gospodarczej poprzez czynny ich udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez WEIF.
 8. Wspieranie procesów integracji środowiska naukowego z gospodarką regionalną.
 9. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji WEiF.