Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:

 1. ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania sektora finansów publicznych, organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującą metodyką prawa finansów publicznych i administracji publicznej;
 2. zna szczegółowe zasady i metody prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych oraz regulacje dotyczące organizacji i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. posiada umiejętności tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek audytu wewnętrznego;
 4. umie samodzielnie zorganizować komórkę audytu wewnętrznego oraz potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli;
 5. ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Celem kształcenia jest:

 • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotycząych instytucji audytu wewnęrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarzązania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli;
 • przekazanie słchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów;
 • poznanie nowych regulacji dotycząych kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania;
 • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej.


Grupa docelowa
Studia adresowane są do:

 • głównych ksiegowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego;
 • osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

 

W roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Informujemy, że zakres tematyczny Studiów Podyplomowych jest zgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl ww. przepisów prawnych uprawnione do prowadzenia audytu wewnętrznego są osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Więcej: Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego – sugerowany zakres tematyczny studiów