Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Głównym celem studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie samorządowej kadry kierowniczej różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego. Będzie to możliwe poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.


Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom lepiej organizować nie tylko pracę własną, jak też skutecznie zarządzać zespołami pracowniczymi, profesjonalnie motywować i nadzorować personel, a przede wszystkim kreować rozwój jednostki samorządu terytorialnego i wzmacniać jej konkurencyjność m.in. w warunkach perspektywy finansowej lat 2014- 2020.


Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych oraz przyszłych menedżerów administracji lokalnej i regionalnej, a także liderów samorządowych.

 

Absolwenci studiów nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne w dwóch aspektach skutecznego zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego: z jednej strony- w kontekście pracy menedżerskiej i zarządzania personelem, a z drugiej- kreowania oraz aktywizacji rozwoju społeczno- gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Nowo nabyte kwalifikacje zawodowe, kształtując m.in. zdolności przywódcze, pozwolą absolwentom studiów skutecznie zarządzać własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem kierowanego zespołu pracowniczego, jak również skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać dostępne środki pomocowe, zarządzać budżetem, a także realizować projekty pozytywnie oddziałujące na środowisko naturalne, a jednocześnie dające korzyści mieszkańców.

 1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględnionozapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego: uwzględniono potrzeby sektora samorządowego w zakresie kreacji konkurencyjności JST oraz wyzwań, które dotyczą gmin, powiatów i województw (m.in. aktywizacja rozwoju lokalnego i regionalnego, horyzontalne planowanie finansowe, ochrona środowiska).
 2. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):osoba pragnąca zwiększenia kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności kadra samorządowa, absolwent studiów wyższych.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 1. Posiada wiedzę z zakresu polityki gospodarcza w aspekcie funkcjonowania JST.
 2. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji ucząca się w aspekcie działań JST.
 3. Posiada wiedzę z zakresu systemów informatycznych w jednostce samorządu terytorialnego.
 4. Posiada wiedzę z zakresu podstaw finansów publicznych JST.
 5. Posiada wiedzę z zakresu zamówień publicznych w aspekcie funkcjonowania JST.
 6. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania regionalnego i lokalnego.
 7. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania organizacją publiczną (jaką jest JST).
 8. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
 9. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania funduszami europejskimi w JST.
 10. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania projektami w JST.
 11. Posiada wiedzę z zakresu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego w JST.
 12. Posiada wiedzę z zakresu prognozowania procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 13. Posiada wiedzę z zakresu budżetowania, kontroli i audytu wewnętrznego w JST.
 14. Posiada wiedzę z zakresu przygotowania wieloletnich.
 15. Prognoz finansowych JST.
 16. Posiada wiedzę z zakresu podatków i opłat lokalnych.
 17. Posiada wiedzę z zakresu projektów i przedsięwzięć środowiskowych- unormowań odnośnie utrzymania czystości i porządku w gminach.
 18. Posiada wiedzę z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego w JST.
 19. Posiada wiedzę z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.
 20. Posiada wiedzę z zakresu public relations JST.
 21. Posiada wiedzę z zakresu przywództwa w samorządzie.
 22. Posiada wiedzę z zakresu analizy bankowej i produktów finansowych dla JST, marketingu  terytorialnego, partnerstwa publiczno- prywatnego, odpowiedzialności urzędników administracji publicznej, etyki w administracji.
 23. Posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz zespołów stałych i zadaniowych (m.in. współpraca, rozwiązywanie konfliktów).
 24. Posiada umiejętność profesjonalnego (skutecznego) motywowanie personelu.
 25. Posiada umiejętność aktywizacji personelu i społeczności lokalnej/ regionalnej (przywództwo).
 26. Posiada umiejętność budowy skutecznych strategii (tworzenie wizji, określenie celów, wariantowość, ewaluacja).
 27. Posiada umiejętność pracy analitycznej i koncepcyjnej.
 28. Posiada kompetencję skutecznej aktywizacji (zarządzania) rozwojem regionalnym i lokalnym.
 29. Posiada kompetencję w zakresie wzmacniania konkurencyjności JST jeszcze w warunkach perspektywy finansowej lat 2007- 2013, ale również w nowym okresie programowania.
 30. Posiada kompetencję skutecznego zarządzania finansami JST w warunkach presji społecznej oraz ograniczoności dostępnych środków finansowych.