Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczącej organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych z ww. zakresu. Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent:

 1. ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania sektora prywatnego oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, zna formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych;
 2. zna i rozumie terminologię oraz zasady działania prawa podatkowego;
 3. zna i rozumie reguły rządzące rachunkowością finansową oraz stosowanych rozwiązań ewidencyjnych, założenia sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, procedury kalkulacyjne rachunku kosztów;
 4. umie samodzielnie ewidencjonować ewidencji operacje gospodarcze oraz rozumie ich wpływ na majątek i źródła finansowania jednostki oraz wynik finansowy oraz potrafi kierować komórką rachunkowości i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie;
 5. ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Efekty kształcenia
Absolwent w trakcie studiów podyplomowych nabywa umiejętności rozumienia zasad i istoty ewidencji księgowej, sprawozdawczości oraz sposobów wykorzystania tych informacji w swojej pracy zawodowej.

Absolwent Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw:

 • posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa;
 • zna podstawowe zasady rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej;
 • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie;
 • posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości.

Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwią Absolwentom:

 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi w podmiotach gospodarczych;
 • skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna;
 • usługowe prowadzone ksiąg rachunkowych.


Grupa docelowa
Studia adresowane są do Absolwentów różnych kierunków szkół wyższych, a w szczególności posiadających podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (np. absolwenci uczelni ekonomicznych) oraz osób posiadających praktykę w zakresie: rachunkowości, finansów czy podatków, w tym także prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości.